Ερώτηση Στ. Αραχωβίτη +27 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Επαγγελματική ισοδυναμία πτυχίων γεωτεχνικών

«Ξεπερνάει κάθε λογική η «ισοτιμία» τίτλου Γεωργικού κολλεγίου με το πτυχίο Ανώτατου Γεωπονικού Ιδρύματος»

Ερώτηση του Στ. Αραχωβίτη και 27 ακόμη βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατατέθηκε σήμερα με θέμα: «Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων».​

Αναλυτικά, η ερώτηση:

Με νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά, οι κάτοχοι τίτλων σπουδών κολεγίων απέκτησαν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασίες διορισμού στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, με τους νόμους 4093/2012 και 4111/2013 θεσπίστηκε μια νέα διαδικασία αναγνώρισης, αυτή της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων μη-τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, δημιουργώντας πλήθος στρεβλώσεων και οδηγώντας χιλιάδες νέους σε ένα ιδιότυπο καθεστώς «ομηρείας».

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4589/2019, έχοντας εξασφαλίσει 15.000 μόνιμες προσλήψεις στην εκπαίδευση, εισήγαγε νέο σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Σύμφωνα με το άρθρο 54, προβλέφθηκε πως για τη διακρίβωση των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων, οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί αποκλειστικά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η συγκεκριμένη νομοθετική επιλογή βρισκόταν σε αρμονία με το Ενωσιακό Δίκαιο (149 ΣΕΚ) σύμφωνα με το οποίο:

«η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών- μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία».

Παράλληλα, με το άρθρο 98 του ν. 4610/2019 προβλέφθηκε η κατάργηση των τροποποιήσεων του ΠΔ 38/2010 που αφορούσαν στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων μη-τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιστή στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων, προχώρησε πρόσφατα σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πιο ειδικά, τον Οκτώβριο του 2019 με το άρθρο 168 του ν. 4635/2019 επανάφερε σε ισχύ τις διατάξεις του ΠΔ 38/2010 και επέκτεινε το πλαίσιο εφαρμογής σε τρίτες χώρες (π.χ. ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο στη μετά-BREXIT εποχή). Κατά συνέπεια, παρέχεται στον οποιονδήποτε κάτοχο τίτλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας η δυνατότητα πρόσβασης και άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος.

Στη συνέχεια, με το άρθρο 50 του ν. 4653/2020 τροποποιήθηκε το άρθρο 54 τουν. 4589/2019, απαλείφοντας την αναφορά στα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταργώντας την υποχρεωτικότητα της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των πτυχίων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ και προβλέποντας την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών από οποιαδήποτε χώρα της αλλοδαπής ως προϋπόθεση για το διορισμό και την πρόσληψη του προσωπικού στην εκπαίδευση.

Επειδή με την  κατάργηση της υποχρεωτικότητας της ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής μέσω ΔΟΑΤΑΠ καταργείται κάθε έννοια ακαδημαϊκότητας και αξιοκρατίας.

Επειδή η αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας εξισώνεται «προς τα κάτω» και καθίσταται ισόβαρη με την επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων σπουδών, η οποία συντελείται με έναν απλό διοικητικό και αυτοματοποιημένο έλεγχο των τίτλων σπουδών για όλους τους επιστημονικούς τομείς και ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Επειδή για την έκδοση σχετικής απόφασης δεν προβλέπεται η συνδρομή επιστημονικού προσωπικού ή η σύσταση επιτροπών ειδικών επιστημόνων, παρά το πλήθος και το εύρος των τίτλων για τους οποίους αυτή εκδίδεται.

Επειδή οι αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών επιφέρουν εκπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελμάτων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Επειδή η άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος σχετίζεται άμεσα με την προστασία και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, της υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και την προάσπιση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Επειδή το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), το οποίο αποτελεί την αρμόδια εθνική αρχή για τον έλεγχο και επίβλεψη της άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) στην Ελλάδα, με την από 28 Ιανουαρίου ανακοίνωσή του διαπιστώνει μεθοδεύσεις στην αναγνώριση των τίτλων σπουδών που παρέχουν τα ιδιωτικά Κολέγια.

Ερωτάται η αρμόδια κα Υπουργός:

  1. Με ποια κριτήρια νομοθετήθηκε η απαλοιφή των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων για το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα;
  1. Προτίθεται να επανεξετάσει τις διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων από «τρίτες χώρες» έως ότου καθοριστούν ισχυρές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των εν λόγω τίτλων;
  1. Προτίθεται να καταργήσει την αυτόματη αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας  έως ότου καθοριστούν ισχυρές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών μετά από ουσιαστική συνεργασία του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και των αρμόδιων, για κάθε επάγγελμα, εθνικών αρχών όπως το ΓΕΩΤΕΕ;
  1. Είναι σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων πως πρόσφατα το ΑΤΕΕΝ αντιστοίχησε τίτλο σπουδών ιδιωτικού κολλεγίου, γεωτεχνικού αντικειμένου και διάρκειας 5 εξαμήνων, με πτυχίο ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου διάρκειας 5 ετών, και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ώστε να αρθεί η αντιστοιχία αυτή;
  1. Προτίθεται να καθορίσει, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική και έπειτα από διάλογο με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του ΓΕΩΤΕΕ, τα τυπικά και ουσιαστικά επιστημονικά προσόντα για την επαγγελματική ισοδυναμία, καθώς και τον τρόπο διακρίβωσής τους;

Στ. Αραχωβίτης: «Ξεπερνάει κάθε λογική η «ισοτιμία» τίτλου Γεωργικού κολλεγίου με το πτυχίο Ανώτατου Γεωπονικού Ιδρύματος»

Είναι εκτός πάσης λογικής τα πρόσφατα νομοθετήματα της Κυβέρνησης της Ν.Δ. με τα οποία, μεθοδευμένα, καταρράκωσε τα ακαδημαϊκά προσόντα και μάλιστα πενταετούς φοίτησης, όπως στην περίπτωση των Γεωπονικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων μας, προς όφελος κολλεγίων που παρέχουν βραχεία εκπαίδευση και δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο ως προς την ποιότητά της. 

Με μια απλή απόφαση ενός Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς κανένα έλεγχο ακαδημαϊκής αντιστοίχισης, δίδονται στο εξής ίσα επαγγελματικά δικαιώματα σε τίτλους ιδιωτικών κολλεγίων από όλο τον κόσμο, όπως έγινε πρόσφατα όταν απόφοιτοι κολλεγίου με διάρκεια φοίτησης 5 εξαμήνων εξισώθηκαν με τους κατόχους πτυχίων ελληνικών ΑΕΙ με διάρκεια φοίτησης 5 ετών.

Με τη σχετική ερώτηση που καταθέσαμε σήμερα  28  βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούμε το αυτονόητο. Να αποσυρθούν άμεσα οι σχετικές διατάξεις που από τον Σεπτέμβριο του 2019 και μετά με υποτυπώδη γραφειοκρατική και μόνο διαδικασία, απαξιώνουν σταδιακά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και εξισώνουν επαγγελματικά τους αποφοίτους τους με οποιοδήποτε ανά τον κόσμο κολλέγιο παρέχει οποιουδήποτε τύπου και διάρκειας «ακαδημαϊκή» μεταλυκειακή εκπαίδευση.

Η «αριστεία» της ΝΔ που επιβάλλεται με αυτές τις μεθοδεύσεις πρέπει να καταδικαστεί, γιατί χλευάζει επιδεικτικά τις προσπάθειες της ελληνικής κοινωνίας για πρόοδο, με δικαιοσύνη και αξιοκρατία, χλευάζει τις χιλιάδες νέες και νέους της χώρας μας που μοχθούν για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση, απέναντι σε όλα αυτά που είναι και ήταν πάντα η ΝΔ:  η παράταξη της ελάχιστης προσπάθειας, του «μέσου», των «κολλητών», των «κουμπάρων» και των ημετέρων. Η παράταξη της αναξιοκρατίας!
Άρθρα στην ίδια κατηγορία

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί