Η ΠΕ Ηρακλείου καλεί τους δικαιούχους καρτών μετακίνησης ΑΜΕΑ

Καλούνται οι δικαιούχοι  της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να παραλάβουν για πρώτη φορά ή να ανανεώσουν το Δελτίο Μετακίνησής τους για τα Αστικά και τα Υπεραστικά Λεωφορεία του ΚΤΕΛ.

Δικαιούχοι είναι :

Άτομα με αναπηρίες : 

– Ελληνικής υπηκοότητας

– Υπήκοοι των  κρατών-μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι κρατών – μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ( Ε.Ε.Ο.Χ ).

– Υπήκοοι των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59( ΦΕΚ 246/59/τΑ΄).

– Υπήκοοι των κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος.

– Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και οι τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να   έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο εφόσον αυτό  παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).

 Στα άτομα αυτά που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά λεωφορεία και μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ. 

Σε περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ μόνο.

Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματος τους/δεν απαιτείται εκκαθαριστικό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου.

2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της) ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ στην οποία δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου «παθολογοανατομικό ποσοστό», ή απόφαση Δ/ντη Ασφαλιστικού Φορέα ή  Βεβαίωση ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ) ή Έγκριση χορήγησης επιδόματος από ΟΠΕΚΑ με ημερομηνία λήξης λήψης του επιδόματος. 

Για τους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα,  απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από ατύχημα.   

Άτομα με τυφλότητα, ΒΝΚ, ατόμα με διάχυτες  παιδικές αναπτυξιακές διαταραχές με ποσοστό 80% και άνω δικαιούνται κάρτα συνοδού. 

3. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογικού Έτους 2018.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης και τόπου διαμονής και περί μη παραλαβής κάρτας μετακίνησης από άλλη Π.Ε.

5. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο) / για ανήλικα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ταυτότητες γονέων.

υπήκοοι Ε.Ε και εκτός δικαιούχοι, διαβατήριο.

αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα – δικαιούχοι επικουρικής προστασίας – τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, άδεια παραμονής.

Δύο φωτογραφίες (για την χορήγηση Νέου Δελτίου) Ειδικά οι δικαιούχοι Δελτίου Συνοδού πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες, η μία θα επικολλάται στο δελτίο συνοδού.

6. Προηγούμενο Δελτίο Μετακίνησης (Ανανέωση).

7. ΑΜΚΑ. 

Σημειώνεται, όποιος χάσει το Δελτίο Μετακίνησής του θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση απώλειας από Αστυνομία το ίδιο και αν η απώλεια συμβεί  στα πλαίσια της νέας διαδικασίας, στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος θα εξυπηρετείται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ  Ηρακλείου με την χορήγηση Βεβαίωσης Δικαιούχου Κάρτας Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2019.

Οι κάρτες θα χορηγούνται  και θα ανανεώνονται από τα Κ.Ε.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου  Τηλεμάχου Πλεύρη 2, αρμόδια υπάλληλος κα Ξειδιανάκη Χρ (2813410705 & 2813410720).

Η έκδοση και η ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα ξεκινήσει την Δευτέρα  15-07-2019 και θα λήξει στις 31-10-2019.

Τα Δελτία θα φέρουν την ένδειξη «ισχύει μέχρι 31-12-2019» και θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή τους, δηλ. για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2020) απαιτείται για την έκδοση της νέας Κ.Υ.Α. 

Σε περίπτωση απώλειας της Απόφασης Αναπηρίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου για την αναζήτηση της καθώς τηρείται σε αυτήν  αρχείο. 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί