7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΙΑΚΕ – Παράταση υποβολής περιλήψεων

Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό – 9-11 Ιουλίου 2021

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ανακοινώνει προς τα μέλη, τους συνεργάτες, τους φίλους του και κάθε ενδιαφερόμενο, την παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων, για τη συμμετοχή εισηγητών στο 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με κεντρικό θέμα: 

Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη:

Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, από 9 έως 11 Ιουλίου 2021. Οι εργασίες θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία των εισηγητών. Ταυτόχρονα, εντάσσονται στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου, για όσους εισηγητές επιθυμούν, συνεδρίες παρουσίασης εισηγήσεων από απόσταση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τηλεδιάσκεψης. 

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων παρατείνεται μέχρι το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 

Η σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση έχει στρέψει δυναμικά το ενδιαφέρον της επιστήμης, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής και γενικότερα της κοινωνίας προς το φαινόμενο της κοινωνικής ευαλωτότητας. Στο επίκεντρο του προβληματισμού βρίσκονται, αφετηριακά, οι διάφορες ευάλωτες, ευπαθείς, ευαίσθητες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, οι οποίες υφίστανται δυσμενέστερα τις συνέπειες των εκάστοτε κοινωνικών κρίσεων ή αλλαγών. Κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία προσδιορίζουν το αίτημα για την επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου, είναι η μελέτη των αιτίων που το προκαλούν ή το ενισχύουν, η αποτύπωση των όψεων, των διαστάσεων και των συνεπειών του και κυρίως η αναζήτηση προτάσεων για τον περιορισμό του, στην κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, αναδύονται ειδικότεροι προβληματισμοί σχετικά με τη δυναμική της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης, την πορεία της οικονομίας, την ιδιαιτερότητα του τομέα υγείας, την προοπτική της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τις διαδικασίες υποστήριξης των θιγόμενων κοινωνικών ομάδων, τον ρόλο των δομών ενίσχυσης, φροντίδας και πρόνοιας κ.ά. 

Βασικός σκοπός του 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ι.Α.ΚΕ. είναι η επιστημονική διερεύνηση της ευαλωτότητας στην προσωπική και στην κοινωνική ζωή, ιδιαιτέρως στις συνθήκες της σύγχρονης κοινωνικής κρίσης. Ειδικότερη στόχευση είναι η μελέτη των όψεων του φαινομένου στην ιστορία και στο παρόν, στους τομείς της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, καθώς επίσης ο επιστημονικός ο διάλογος για την αντιμετώπισή του.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στις παρακάτω θεματικές περιοχές, χωρίς να αποκλείονται και άλλες οι οποίες απορρέουν από το κεντρικό θέμα: 

Δημόσια και ιδιωτική ζωή

 • Κοινωνική και ψυχολογική θεωρία
 • Όψεις ευαλωτότητας στην ιστορία και το παρόν
 • Ευάλωτες, ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές ομάδες 
 • Κοινωνικός αποκλεισμός και ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ψυχική ανθεκτικότητα, ατομική και δημόσια υγεία
 • Κοινωνική ευαλωτότητα στην εποχή της πανδημίας 
 • Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Οικονομία και απασχόληση 

 • Οικονομική κρίση και ευαλωτότητα
 • Αγορά εργασίας και απασχόληση 
 • Πολιτικές για την ανάπτυξη
 • Κοινωνική κινητικότητα και μετανάστευση
 • Δομές κοινωνικής πρόνοιας και ενίσχυσης

Κοινωνία και πολιτισμός 

 • Παγκοσμιοποίηση και πολυπολισμικότητα 
 • Πολιτική και κοινωνική ζωή
 • Κοινωνία των πολιτών και αυτοδιοίκηση
 • Φυσικό περιβάλλον, ευαλωτότητα και αειφορία
 • Ευαλωτότητα στον πολιτισμό, στην τέχνη, στη θρησκεία
 • Ψυχαγωγία, επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις

Εκπαίδευση και κατάρτιση

 • Ευάλωτες ομάδες και εκπαίδευση
 • Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
 • Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία 
 • Πολιτικές για την εκπαίδευση, δομές της εκπαίδευσης
 • Προγράμματα Σπουδών και διδακτικά υλικά
 • Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις 
 • Καινοτόμα προγράμματα, νέες τεχνολογίες
 • Εκπαίδευση για την αειφορία 
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Κατάρτιση, επιμόρφωση, διά βίου μάθηση 
 • Εκπαιδευτικές έρευνες

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

 • Ερευνητές, επιστήμονες, μελετητές
 • Στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
 • Στελέχη και εργαζόμενοι σε θεσμούς που ασχολούνται με ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε κοινωνικούς θεσμούς και στην αυτοδιοίκηση
 • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές
 • Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές του Συνεδρίου.

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στο Συνέδριο μπορεί να παρουσιαστούν: 

 • Εισηγήσεις, με φυσική παρουσία των εισηγητών 
 • Εισηγήσεις από απόσταση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τηλεδιάσκεψης
 • Αναρτημένες ψηφιακές ανακοινώσεις 
 • Εργαστήρια, με φυσική παρουσία ή από απόσταση. 

Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, μελέτες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού κ.ά., που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου. Αναλυτικές οδηγίες για τη δομή και τη μορφή των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Ι.Α.Κ.Ε.

Επιπρόσθετα, στις εργασίες του Συνεδρίου εντάσσονται:

 • Εισηγήσεις από προσκεκλημένους ειδικούς εισηγητές
 • Θεματικά συμπόσια
 • Διαγωνισμός καλύτερης επιστημονικής εργασίας και καλύτερου διδακτικού σεναρίου
 • Παράλληλες εκδηλώσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 20 Φεβρουαρίου 2021Ενημέρωση για αποδοχή περιλήψεων και συμμετοχή: έως 10 Μαρτίου 2021Λήξη υποβολής εργασιών για τον Διαγωνισμό: 20 Απριλίου 2021Διεξαγωγή Συνεδρίου: 9-11 Ιουλίου 2021

Όσοι και όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Συνέδριο ως εισηγητές –με εισήγηση ή  αναρτημένη ανακοίνωση ή εργαστήριο– πρέπει να αποστείλετε περίληψη της εργασίας σας μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα: http://www.iake.gr ή http://iake.weebly.com, όπου υπάρχουν και οι απαιτούμενες οδηγίες. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις και να συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, καθώς και την αναγραφή του είδους της εργασίας και του θεματικού άξονα που ανήκει.

Επισημαίνεται ότι κάθε εργασία μπορεί να υποβάλλεται από τρεις το πολύ εισηγητές και κάθε εισηγητής μπορεί να συμμετέχει με δύο το πολύ εργασίες, με την ιδιότητα του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου εισηγητή.

Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 10 Μαρτίου 2021.

Το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο με εισήγηση – ανακοίνωση είναι 50 ευρώ για κάθε εισηγητή, από το οποίο καλύπτονται: Φάκελος του Συνεδρίου, βεβαίωση του εισηγητή, ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα. 

Η απλή παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν. Με κόστος εγγραφής 10 ευρώ, παρέχονται: Φάκελος του Συνεδρίου, ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση παρακολούθησης και καφές κατά τα διαλείμματα. 

Οι εισηγητές θα καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό συμμετοχής μετά την έγκριση της περίληψής τους, στις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν με επόμενη ανακοίνωση. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το Ι.Α.Κ.Ε. θα βραβεύσει τις βέλτιστες επιστημονικές εργασίες, ανά θεματικό άξονα του Συνεδρίου, στις κατηγορίες:  

Α. Καλύτερη επιστημονική εργασία

Β. Καλύτερη διδακτική πρόταση

Με στόχο την ενίσχυση νέων ερευνητών και επιστημόνων, θα βραβευτούν, επικουρικά, οι αξιολογότερες εργασίες, οι οποίες θα υποβληθούν από: α) προπτυχιακούς φοιτητές, β) μεταπτυχιακούς φοιτητές, γ) νέους επιστήμονες που παρουσιάζουν για πρώτη φορά μια επιστημονική εργασία.   

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα εξάγει η Επιστημονική Επιτροπή με βάση τα γενικά αποτελέσματα της ανώνυμης κρίσης των τελικών κειμένων των εργασιών. Η διαδικασία κρίσης των τελικών κειμένων ακολουθεί την αξιολόγηση των περιλήψεων. Τα πλήρη κείμενα των εργασιών αξιολογούνται με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους στα κριτήρια: α) πρωτοτυπία, β) μεθοδολογία γ) δομή, δ) περιεχόμενο, ε) τεκμηρίωση.

Στη βράβευση θα μετέχουν αποκλειστικά οι εργασίες οι οποίες θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 20 Απριλίου 2021

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μιας εργασίας είναι η παρουσίασή της στο Συνέδριο. Η απονομή των επαίνων και των διακρίσεων θα γίνει στην τελετή λήξης του Συνεδρίου. Οδηγίες για την εκπόνηση των πλήρων κειμένων των τελικών εργασιών υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας: http://www.iake.gr και https://iake.weebly.com   

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, προγραμματίζεται σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, με στόχο τη γνωριμία, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους.

 • 1η παράλληλη εκδήλωση: Ξενάγηση στα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου.
 • 2η παράλληλη εκδήλωση: Ψυχαγωγική βραδιά γνωριμίας με τη μουσική και τα γαστρονομικά εδέσματα της Κρήτης, τη 2η ημέρα του Συνεδρίου.
 • 3η παράλληλη εκδήλωση: Ημερήσια εκδρομή σε αρχαιολογικό-φυσιολατρικό προορισμό της Κρήτης, την 3η ημέρα του Συνεδρίου. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή στην πόλη κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: http://www.iake.gr και https://iake.weebly.com   

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί