Εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων: Καταβολή ανταποδοτικού τέλους από τους κτηνοτρόφους

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης

Από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνονται τα εξής:

Το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) θεσπίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποιείται από τις Περιφέρειες της Χώρας, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση/μεταποίηση των νεκρών εκτρεφόμενων βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κυρίως από κρατικά κονδύλια, προκειμένου να συνδράμει τους κτηνοτρόφους στη συμμόρφωσή τους με τη νομοθετική απαίτηση περί ορθής διαχείρισης των νεκρών ζώων. Συμπληρωματικά της κρατικής χρηματοδότησης, ο κτηνοτρόφος συμβάλλει, στην υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης του, με την καταβολή ενός πολύ χαμηλού ετήσιου ανταποδοτικού τέλους ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των ζώντων ζώων της κάθε εκμετάλλευσης. 

Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος ανέρχεται σε:

 • 1.5€ για κάθε βοοειδές,
 • 0.4€ για κάθε χοίρο, σε
 • 0.2€ για κάθε πρόβατο ή αίγα

Η πληρωμή του τέλους για το 2024 θα είναι πιλοτική και αφορά τους κτηνοτρόφους παραγωγικών ζώων (βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων) που διαθέτουν εκμεταλλεύσεις στις ακόλουθες Περιφέρειες:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Ηπείρου
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Περιφέρεια Αττικής και
 • Περιφέρεια Κρήτης

Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος καθορίζεται σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσμούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την τελευταία ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσμούς των βοοειδών, από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου της εκμετάλλευσης βοοειδών, στο τέλος κάθε έτους, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής – Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).

Η καταβολή του τέλους για το έτος 2024, ξεκινά από 1 Απριλίου και ολοκληρώνεται έως και 30 Ιουνίου 2024. Το τέλος εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) και αποτελεί έσοδο της κάθε Περιφέρειας που ανήκει η κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, οφείλουν μετά την αναγγελία του ΥΠΑΑΤ για την έναρξη πληρωμής του τέλους και εντός τριμήνου (από 1/4/2024 έως 30/6/2024) να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες :

1. Εισαγωγή στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «Υπολογισμός και δέσμευση  e-παράβολου για ΕΠΣΥΔ» με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS (Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (minagric.gr))

 • εκτύπωση της κατάστασης με τις εκμεταλλεύσεις και το οφειλόμενο ποσό ανά εκμετάλλευση που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο κωδικό ΤΑΧΙS.

2. Εισαγωγή στην υπηρεσία του e-παράβολου (e-Paravolo (gsis.gr))

 • έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για κάθε εκμετάλλευση, ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα:
 • Χορήγηση παραβόλου à
 • Φορέας Δημοσίου: Αγροτικής Ανάπτυξης/Ζωική Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική à
 • Κατηγορία Παραβόλου: Ετήσιο τέλος εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) à
 • Τύπος παραβόλου: (επιλέγετε την Περιφέρεια που ανήκει η εκμετάλλευση) à
 • (Συμπληρώνετε τα λοιπά προσωπικά σας στοιχεία) à
 • Υποβολή αιτήματος

3. Πληρωμή του/των παραβόλου/ων σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη Τράπεζα.

4. Εισαγωγή στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «Υπολογισμός και δέσμευση  e-παράβολου για ΕΠΣΥΔ» με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS (Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (minagric.gr))

 • καταχώρηση του αριθμού του e-παράβολου και δέσμευση αυτού για κάθε εκμετάλλευση

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί