Ζητούν άμεση παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών για το Αγροτικό Τιμολόγιο στην ΔΕΗ

Επιστολή των Πτυχιούχων Γεωτεχνικών Τ.Ε. της ΠΕΠΤΕΓ στο ΥπΑΑΤ για άμεση παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών για το Αγροτικό Τιμολόγιο στην ΔΕΗ και διασύνδεση του με τις δηλώσεις των αγροτών & κτηνοτρόφων στο ΟΣΔΕ. Αναλυτικά:

Δεκέμβριος 24, 2019


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,


Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του Αγροτικού Τιμολογίου σύμφωνα με την Υ.Α. 140424/06.03.2017 για όλες τις υφιστάμενες και ηλεκτροδοτούμενες αρδευτικές εκμεταλλεύσεις  προκειμένου να μην προχωρήσει η ΔΕΗ σε μονομερή καταγγελία των Συμβάσεων Προμήθειας και την τελική διακοπή της ηλεκτροδότησης,  δεν μπορεί να ολοκληρωθεί έως τις 31/12/19.

Σας ζητούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας αλλά και την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, όπως μεριμνήσετε άμεσα προκειμένου να δοθεί παράταση της συγκεκριμένης διαδικασίας τουλάχιστον μέχρι 31/12/2022, (Ένα (1) έτος μετά την Β’ αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης , δηλαδή έως το 2022) για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών , και ταυτόχρονα την πλήρη διασύνδεση του αγροτικού τιμολογίου ρεύματος για αγρότες, αγρότες ειδικού καθεστώτος  και κτηνοτρόφους με την δήλωση καλλιέργειας στο ΟΣΔΕ για τους εξής πολύ σημαντικούς και ουσιαστικούς λόγους:


1. Ο πολύ μεγάλος όγκος βεβαιώσεων που πρέπει να εκδοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΗΜΟΙ, ΔΑΟΚ, ΤΟΕΒ κ.λ.π.) σε συνάρτηση με των μικρό αριθμό υπαλλήλων καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 31/12/19.Τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας είναι η προσκόμιση της Άδειας Χρήσης Ύδατος ή η βεβαίωση υποβολής αιτήματος για την χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος για ηλεκτροδοτούμενο έργο υδροληψίας από τους αρμόδιους φορείς (ΔΗΜΟΙ, ΔΑΟΚ, ΤΟΕΒ κ.λ.π.).


2.  Επίσης πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών δεν είχε υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση για την χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος για ηλεκτροδοτούμενο έργο υδροληψίας και νέοι φάκελοι υποβάλλονται αυτή την περίοδο με επισυναπτόμενο το προβλεπόμενο παράβολο των 150 ευρώ (εάν έχει γίνει αρχικά εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ.-Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) ή 250 Ευρώ (εάν υποβάλλεται τώρα αίτηση για άδεια χρήσης νερού).
Η διαδικασία αίτησης προϋποθέτει εκτός της κατάθεσης του σχετικού προστίμου και να υπάρχει η απαραίτητη πληρότητα του φακέλου και των υποβληθέντων δικαιολογητικών μετά από το σχετικό υπηρεσιακό έλεγχο , ο οποίος είναι αδύνατο να γίνει παράλληλα με την έκδοση των βεβαιώσεων για την ΔΕΗ.


3. Επίσης επιπρόσθετα οι υπηρεσίες έκδοσης των άδειων χρήσης νερού (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) εκδίδουν πιστοποιητικά εγγραφής των υδροληψιών στο Ε.Μ.Σ.Υ. -Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) για συμβολαιογραφική πράξη(μεταβιβάσεις ακινήτων, εθνικό κτηματολόγιο κ.λ.π.), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες έκδοσης των αδειών χρήσης νερού.

4.  Στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτείται εκτός της αλλαγής επωνυμίας του αγροτικού τιμολογίου και η είσπραξη εγγύησης (τουλάχιστον 130 €) για κάθε σημείο υδροληψίας, και η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών(σχέδιο ηλεκτρολόγου , επικαιροποίηση Ε9 κ.λ.π.) καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολή την οικονομική τακτοποίηση των απαιτήσεων αυτών το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τους αγρότες, καθώς έχουν και άλλες υποχρεώσεις, (Eθνικό Κτηματολόγιο, Δασικοί χάρτες, ΕΦΚΑ, κ.λ.π.)


5. H προθεσμία που παρατάθηκε εκ νέου (στις 30/09/19) προκειμένου να προχωρήσει  η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ώστε να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση των ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης, στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει έως και σήμερα.


Υπενθυμίζουμε πως για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα έπρεπε να συνδράμουν ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνεισφέροντας με το αρχείο των ηλεκτροδοτήσεων, καθώς και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διαθέτει σε ετοιμότητα πληροφοριακό σύστημα καταγραφής των απαιτούμενων στοιχείων .


Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διευκολύνει συνολικά τη διαδικασία αδειοδότησης χρήσεων ύδατος από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ακολούθως την έκδοση του απαιτούμενου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού.


Ζητούμε άμεσα την πλήρη αποσύνδεση των αδειών χρήσης ύδατος για αγροτική και κτηνοτροφική χρήση για την χορήγηση αγροτικού ρεύματος και μοναδικό κριτήριο το πρωτόκολλο κατάθεσης των αιτήσεων στους φορείς υποδοχής ή την άδεια χρήσης νερό (εάν υπάρχει και δεν έχει λήξει) και  την καταγραφή  της κάθε υδροληψίας στις δηλώσεις  ΟΣΔΕ  από το έτος 2020 στην οποία θα αναφέρονται :


1. Οι συντεταγμένες Χ & Υ της υδροληψίας σε ΕΓΣΑ
2. Το πρωτόκολλο κατάθεσης της αίτησης για άδεια χρήσης νερού στους κατά περίπτωση φορείς υποδοχής ή η άδεια χρήσης νερό (εάν υπάρχει και δεν έχει λήξει) και  ο αριθμός παροχής ρεύματος της ΔΕΗ
3.Το  σύνολο των αρδευομένων αγροτεμαχίων (αγρότες- φυτική παραγωγή) ή των υδρευομένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων & ο αριθμός των ζώων (κτηνοτρόφοι – ζωική παραγωγή)
4. Ο  αριθμός του υδρομέτρου της κάθε υδροληψίας                                                                               


Η αίτηση στο ΟΣΔΕ να θεωρηθεί ως προσωρινή άδεια χρήσης ύδατος έως την έκδοση της τελικής από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία και να λαμβάνεται ως βασική προυπόθεση για την χορήγηση του αγροτικού τιμολογίου από τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΔΕΗ κ.λπ.)


Πρέπει επιτέλους ο Έλληνας Αγρότης & Κτηνοτρόφος να ασχοληθεί με την παραγωγική διαδικασία και όχι να είναι όμηρος της γραφειοκρατικής ανεπάρκειας της ελληνικής πολιτείας.


Για όλους του παραπάνω λόγους παρακαλούμε για την άμεση έκδοση απόφασης παράτασης της διαδικασίας ώστε οι δικαιούχοι του μειωμένου αγροτικού τιμολογίου ρεύματος να συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής των απαραίτητων στοιχείων στα τοπικά υποκαταστήματα του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, αυτοβούλως, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις εκκρεμότητές τους, προσκομίζοντας από το νέο έτος 2020 και κάθε χρόνο την επικαιροποιημένη δήλωση καλλιέργειας/ εκμετάλλευσης στο ΟΣΔΕ στην οποία αποτυπώνεται η πλήρη αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα.


Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΠΤΕΓ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί