Ένα σκάνδαλο με την υπογραφή του περιφερειάρχη Κρήτης: Πώς έγινε “κουρέλι” διεθνής διαγωνισμός!- Οι “φωτογραφίες” και οι αλλαγές όρων, μετά την ανάθεση! (έγγραφα)

Μια νέα απίθανη ιστορία για διεθνή διαγωνισμό, τον οποίο η περιφέρεια Κρήτης μετέτρεψε σε “φωτογραφικό” και μετά το τέλος του άλλαξε και τους όρους, φέρνει στο φως το Candiadoc, αποδεικνύοντας ότι η πράσινη “περιφέρεια πρότυπο” που διακηρύττει συχνά – πυκνά ο επικεφαλής της, σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί με όρους “μπακαλοτέφτερου”!

Πρόκειται για τον διεθνή διαγωνισμό «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια
Κρήτης για τα έτη 2018 – 2019», μέσα από τον οποίο τέθηκαν τόσο συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε στην πραγματικότητα έγινε μια “φωτογραφία” για την ανάθεσή του σε συγκεκριμένη εταιρεία από τη Βόρειο Ελλάδα.  Μάλιστα ενώ κάθε χρόνο η δαπάνη έφτανε τα 165.000 ευρώ, ξαφνικά το κόστος εκτινάσσεται στο σχεδόν 1 εκατ. ευρώ για τη διετία.

Αλλά το θέμα δεν περιορίζεται σε αυτά, καθώς, μετά το τέλος του διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου, ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας, Νίκος Καμπάνης, άλλαξε τους όρους του διαγωνισμού, δίνοντας τη δουλειά στην εταιρεία όχι για 2 χρόνια, όπως αναφέρεται στη διεθνή διακήρυξη, αλλά για 4 χρόνια! Μάλιστα, ενώ στους όρους του διαγωνισμού αναφερόταν ότι η προθεσμία προσφορών έληξε οριστικά στις 9 Ιανουαρίου 2018, η συγκεκριμένη εταιρεία κατέθεσε νέα βελτιωμένη προσφορά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κ. Καμπάνη, στις 30 Μαρτίου!

Φυσικά, εφόσον αλλάζουν οι όροι (και οι αμοιβές) στη διακήρυξη στην πραγματικότητα ο διαγωνισμός είναι άκυρος. Κι όμως, ενώ η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας εντοπίζει το στοιχείο της ακυρότητας, με την αλλαγή των όρων, προχωρεί εκ νέου στην ανάθεση, στην ίδια εταιρεία, στην ουσία χωρίς διαγωνισμό, ώστε να μη χαθεί χρόνος με νέα διαδικασία, όπως αναφέρεται στην ομόφωνη (!) απόφαση!

Το σκάνδαλο έχει την υπογραφή του ίδιου του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, ο οποίος ενέκρινε και απέστειλε, ως εντολή πλέον προς τους αντιπεριφερειάρχες και τις υπηρεσίες, την παράνομη ανάθεση!

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, “αντικείμενο της σύμβασης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης ετών 2018-2019» περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών
παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού των προνυμφών και των ακμαίων κουνουπιών, στο
σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και τον
περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια (CPV 90922000-6), προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 1.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)”.

Η δημοσίευση έγινε στις 05-12-2017 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό αναφοράς: 2017/S 234-487184. (δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη ΕΔΩ)

Οι όροι

 

Ξεκινώντας η διακήρυξη θέτει αμέσως έναν “φωτογραφικό” περιορισμό συμμετοχής: αν και στο άρθρο 2.2.5 ορίζεται ότι μπορούν να πάρουν μέρος και νέες εταιρείες, στη συνέχεια αυτό θεωρείται λόγος αποκλεισμού!

Πιο συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρεται ότι οι εταιρείες μπορούν να έχουν και δραστηριότητα που καλύπτει τα 3 τελευταία χρόνια:

“Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα
ισολογισμών τελευταίας τριετίας (2014-2016) ή σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών,
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων: εντύπων Ε3 και Ε5.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή
φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. Ο υποψήφιος για να κριθεί αποδεκτός θα πρέπει
να έχει δηλώσει κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2014-2016) συνολικό κύκλο
εργασιών μεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ”.

Ο όρος αναιρείται αμέσως παρακάτω, στο άρθρο 2.2.6, στο οποίο γίνεται στην κυριολεξία μια φωτογραφική αναφορά για το ποια ή ποιες εταιρείες μπορούν να πάρουν μέρος: πρέπει να έχουν δραστηριότητα από το 2012 και μάλιστα το αντικείμενο της σύμβασής τους να φτάνει στο 25% της σύμβασης της περιφέρειας! Δηλαδή μπαίνει ακόμα και στον κύκλο εργασιών, θέτοντάς τον ως όρο απαράβατο για τη συμμετοχή!

Διαβάστε:

“Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά ελάχιστον :
α) να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία εκτέλεσης παρομοίων έργων καταπολέμησης κουνουπιών κατά
την τελευταία πενταετία (2012-2017).
Ως παρόμοια έργα νοούνται διαδημοτικά έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας που
περιλάμβαναν χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής, σχεδιασμό και εκτέλεση δειγµατοληψιών και
ψεκαστικών παρεμβάσεων σε αστικό, περιαστικό και αγροτικό σύστημα, καθώς και σε υγροτοπικά
συστήματα.
Οι υποψήφιοι για να πιστοποιήσουν την καταλληλότητα τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις
απαιτήσεις του έργου θα πρέπει να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία ένα τουλάχιστον
παρόμοιο έργο ετήσιας συμβατικής αξίας κατ’ ελάχιστον ίσης προς το 25% του προϋπολογιστικού
ύψους του παρόντος. Υποψήφιοι που δεν καλύπτουν τον όρο αυτό κρίνονται ακατάλληλοι και η
προσφορά τους απορρίπτεται”.

Εξαιρετικά περίεργη είναι και η αναφορά- περιγραφή για το προσωπικό και τα μέσα που θα πρέπει να έχει ο ανάδοχος, καθώς περιγράφει στην κυριολεξία στην εταιρεία που κατέθεσε την προσφορά, πήρε τον διαγωνισμό και στη συνέχεια, η σύμβαση, χωρίς την πρόβλεψη του διεθνούς διαγωνισμού, επεκτάθηκε κατά δυο χρόνια:

1. Επιστημονικό Προσωπικό- Επιστημονική Ομάδα Έργου, το οποίο κατ΄ ελάχιστον να είναι
στελεχωμένο ως εξής:

• Ένας επιστήμονας ως Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου (Βιολόγος, Γεωπόνος, Χημικός, Τεχνολόγος
Γεωπόνος, Επόπτης Υγείας ή συναφούς ειδικότητας) με κατ’ ελάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη
εμπειρία συμμετοχής σε παρόμοια έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας, όπως αυτά
ορίζονται στο εδάφιο 2.2.6.α της παρούσας, και αντίστοιχων απαιτήσεων.
• Ένας επιστήμονας ως Συντονιστής Πεδίου Έργου (Βιολόγος, Γεωπόνος, Χημικός, Τεχνολόγος Γεωπόνος,
Επόπτης Υγείας ή συναφούς ειδικότητας) με κατ’ ελάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία
συμμετοχής σε παρόμοια έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας όπως αυτά ορίζονται στο
εδάφιο 2.2.6.α της παρούσας, και αντίστοιχων απαιτήσεων.
• Τέσσερις επιστήμονες, αντίστοιχων ειδικοτήτων, με αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των δύο ετών σε
θέματα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας, οικολογίας, ανάλυσης δεδομένων,
εντομολογικής παρακολούθησης, χαρτογράφησης, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και εν γένει
επιστημονική υποστήριξης έργων καταπολέμησης κουνουπιών.
Τα μέλη της επιστημονική ομάδας έργου θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα το σύνολο των
απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να υλοποιηθούν επιτυχώς το
σύνολο των επί μέρους δράσεων του έργου και τελικά οι στόχοι του.

Ρητά αναφέρεται ότι προσφορά που δεν περιλαμβάνει επικεφαλείς (sic) επιστήμονες, Υπεύθυνο και
Συντονιστή, που να διαθέτουν τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία πέντε ετών σε παρόμοια
έργα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα, θεωρείται ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες υλοποίησης του
έργου και απορρίπτεται στο στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών.
2. Τεχνικό Προσωπικό, το οποίο κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να αποτελείται από δώδεκα (12) τεχνικούς
ως δειγματολήπτες / ψεκαστές, με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών σε επίπεδο γένους, εκτίμησης
πληθυσμιακής πυκνότητας και ορθής χρήσης εντομοκτόνων σκευασμάτων.
γ) Απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός
Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται
για την εκτέλεση του έργου, που κατ’ ελάχιστο αποτελείται από τα παρακάτω:
• Οκτώ (8) φορτηγά οχήματα ανοικτού τύπου (pick up) για τη μεταφορά ψεκαστικών μονάδων και
την εκτέλεση δειγματοληψιών και επίγειων ψεκασμών. Οι άδειες των επαγγελματικών οχημάτων
ψεκασμών πρέπει να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση τους στη συγκεκριμένη χρήση για την οποία
προορίζονται.
• Τρία (3) Ι.Χ. επιβατικά οχήματα για μετακινήσεις επιστημόνων, δειγματοληψίες και ελέγχους
ψεκασμών.
• Οκτώ (8) εποχούμενα ψεκαστικά συστήματα για τους από εδάφους ψεκασμούς με χαρακτηριστικά:
o δεξαμενή άνω των 250 λίτρων,
o ελάχιστη ιπποδύναμη κινητήρα άνω των 5HP
• Δύο (2) εποχούμενα συστήματα ULV ελεγχόμενων σταγονιδίων υπέρμικρου όγκου, με
χαρακτηριστικά:
oδυνατότητα εκπομπής σταγονιδίου μικρότερου από40μm,
oπαροχή άνω των 50 λίτρων ανά ώρα
• Οκτώ (8) ψηφιακά συστήματα GPS με δυνατότητα πλήρους καταγραφής της κίνησης των οχημάτων
σε πραγματικό χρόνο, ενταγμένα σε συστήματα παρακολούθησης στόλου
• Επινώτιους ψεκαστήρες διαφόρων τύπων.
• Παγίδες σύλληψης ακμαίων, κατ’ ελάχιστο δέκα (10)

Πέραν των ανωτέρω απολύτως απαιτητών και επιθυμητών μέσων, ως επιπρόσθετα θα θεωρηθούν:
• Ειδικά αμφίβια οχήματα για την προσέγγιση περιοχών που χαρακτηρίζονται δύσβατες, ώστε να
μπορούν να πραγματοποιηθούν εφαρμογές στις περιοχές αυτές.
• Οχήματα πλέον των ζητουμένων
• Σύστημα παρακολούθησης εργασιών πεδίου
• Εξειδικευμένα ψεκαστικά μέσα πλάτης-χειρός
• Εξειδικευμένα εποχούμενα ψεκαστικά μέσα
• Χρήση προγραμμάτων GIS για την παραγωγή θεματικών χαρτών (π.χ. χάρτες συχνότητας και έντασης
ψεκασμού, χάρτες επιδημιολογικού κινδύνου κλπ) ανάλογα με τις διαμορφούμενες ανάγκες
• Εξοπλισμός εργαστηρίου
• Τυχόν άλλα μέσα – συστήματα που ο υποψήφιος ανάδοχος προτείνει και δύναται να αιτιολογήσει τη
χρησιμότητα τους για το έργο (συστήματα ανάλυσης δεδομένων).

Οι όροι αλλάζουν μετά τον διαγωνισμό!

Όλοι αυτοί οι όροι εκτιμάται εξ αρχής ότι περιγράφουν συγκεκριμένη εταιρεία, που προσφέρει έκπτωση μόλις 1% και παίρνει την εργολαβία για το 2018 και 2019, με σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ μέχρι πέρυσι η ετήσια σύμβαση ήταν στα 165.000 ευρώ.

Δείτε το πρακτικό της πρώτης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Μαρτίου ΕΔΩ

Στην “αγορά” αρχίζει να γίνεται συζήτηση ότι, παρά τις προβλέψεις του διεθνούς διαγωνισμού, η εργολαβία θα ανατεθεί όχι για 2, αλλά για 4 χρόνια!

Και πράγματι αυτό συμβαίνει!

Στις 16 Μαρτίου, με έγγραφό του, ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας, Νίκος Καμπάνης ενηµερώνει τη διεύθυνση Οικονοµικού ότι… εκ παραδροµής στην διακήρυξη ορίστηκε διάρκεια υλοποίησης του έργου τα δυο έτη αντί των τεσσάρων!

 

Αυτομάτως τίθεται θέμα ακύρωσης του διαγωνισμού, καθώς με άλλους όρους έγινε η διακήρυξη και με άλλους επιχειρείται να ανατεθεί. Μάλιστα η ίδια η Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας καταγράφει τους λόγους της ακυρότητας, σημειώνοντας, στη συνεδρίαση της Μεγάλης Τετάρτης 4 Απριλίου, ότι έσπευσε να ζητήσει νέα προσφορά, χαμηλότερη, από την εταιρεία!
“Επειδή από τα ανωτέρω τίθενται λόγοι νοµιµότητας και κανονικότητας της δαπάνης και προκειµένου να αποφευχθεί η µαταίωση και επανάληψη του διαγωνισµού, γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσµα να µην τηρηθούν τα
χρονοδιαγράµµατα εφαρµογής του προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών για το 2018 και να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα εν τη γενέσει του µε συνέπεια την εµφάνιση άκρως επικίνδυνων κρουσµάτων στην δηµόσια υγεία του τοπικού πληθυσµού η αναθέτουσα αρχή διαβίβασε την αριθµ. 75650/30.3.2018 πρόταση στην ανάδοχο εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» προκειµένου να υποβάλει βελτιωµένη οικονοµική προσφορά προκειµένου το συµβατικό ποσό να καλύπτεται από τις εγκεκριµένες και διαθέσιµες πιστώσεις”, αναφέρεται στο πρακτικό της νέας συνεδρίασης της Επιτροπής.

Πράγματι, πριν τη συνεδρίαση, η εταιρεία καταθέτει αυθημερόν, δηλαδή στις 30 Μαρτίου, νέα οικονομική προσφορά, που πλέον αφορά στην περίοδο για 4 χρόνια, αντί για 2 που περιέγραφε η διεθνής διακήρυξη που είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων!

Και η Οικονομική Επιτροπή – πάντα ομοφώνως, και με τη σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης!- αποφασίζει στις 4 Απριλίου να αλλάξει, εκ των υστέρων, τους όρους του διεθνούς διαγωνισμού, τόσο στο χρόνο όσο και στο οικονομικό ύψος! Χωρίς φυσικά να ζητήσει νέες προσφορές και από πιθανούς άλλους ενδιαφερόμενους…

Δείτε το πρακτικό της δεύτερης απόφασης ΕΔΩ

Κι επειδή τα πράγματα βιάζουν, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Μεγάλη Πέμπτη, στέλνει ως εντολή την απόφαση στις υπηρεσίες…

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί