Δήμος Χερσονήσου: Σύμβαση για συστήματα ελέγχου νερού άρδευσης

Υπογραφή σύμβασης για την πράξη: «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού – τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου». 

Τη σύμβαση που αφορά στην πράξη: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού – τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου», συνολικού προϋπολογισμού 2.155.660,29 ευρώ, υπέγραψε σήμερα το πρωί ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων, Εμμανουήλ Πλευράκης και ο νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. – ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου, Ζαχαρία Δοξαστάκη. Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). Ειδικότερα υπάγεται στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων.»

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πενήντα έξι (56) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) σε υφιστάμενα σημεία του δικτύου για την ενεργειακή τους αναβάθμιση και την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη) του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Χερσονήσου. Από αυτούς τριάντα ένας (31) αποτελούν σταθμούς ελέγχου Γεωτρήσεων – Αντλιοστασίων και είκοσι πέντε (25) αποτελούν σταθμούς ελέγχου Δεξαμενών.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου. Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου σε μία ενιαία βάση λήψης των σημάτων.

Προβλέπεται επίσης, η δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία. Ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων, κλπ. της προμήθειας και ο εφοδιασμός με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Το συνολικό σύστημα αναμένεται να παραδοθεί σε δεκαοκτώ μήνες.

Ο δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε ότι «η συγκεκριμένη δράση οδηγούνταν στην απένταξη από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα και σώθηκε με τις εύστοχες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις του Δήμου μας. Με το συγκεκριμένο έργο θα επιτευχθεί η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και θα εξοικονομηθούν πόροι.»

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί