Δυο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου

Δυο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2). 

Η πρώτη θα ξεκινήσει ώρα 12:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ισχύει), είναι:

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 Έγκριση Προγράμματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2024, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ 

(εισηγητές η κα Μηλάκη Γωγώ Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτισμού και Ισότητας  και ο κ. Τερζής Λεωνίδας Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού).

1.2 Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την υπογραφή επιταγών και εντολών μεταφοράς των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Κρήτης,  σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ. 

– (εισηγητής ο κ Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Οικονομικών).

1.3 Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Νομικών Προσώπων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου δηλ. 31-12-2028, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ. 

– (εισηγητής ο κ Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Οικονομικών).

1.4 Καθορισμός του ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων μέσω κινητού τηλεφώνου, από όργανα της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/22-9-2005, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας).

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2.1 Απόσυρση (οριστική διαγραφή) από την κυκλοφορία των υπ΄ αριθμ. ΚΗΥ 9765 και ΚΗΥ 9790 υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, λόγω ασύμφορων επισκευών και ακαταλληλότητας σε κυκλοφορία, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού  ΠΕ Ρεθύμνου. 

– (εισηγήτρια η κ. Λιονή Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΘΕΜΑΤΑ

3.1Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης σε ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών. 

(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γιώργος εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων).

3.2 Αποδοχή υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου NaTour4CChange, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών.

(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γιώργος εντεταλμένος Περιφερειακός περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων).

3.3 Αποδοχή υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου GRANDIS, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών.

(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γιώργος εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων).

Ειδική συνεδρίαση

Η δεύτερη θα είναι ειδική συνεδρίαση και συγκαλείται για τις 3 μμ.

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 3 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ 35 παρ. 3 του Ν. 5013/19-01-2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», είναι:

  1. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης Β΄ εξαμήνου έτους 2023, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση.

(εισηγητές ο κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και η κα Λιονή Μαρία Αντιπρόεδρος της ΟΕ το έτος 2023).

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί