“Ανισότητες στη χορήγηση ειδικής άδειας παροχής υπηρεσιών υγείας μελών Δ.Ε.Π., στον ιδιωτικό τομέα”

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του Χάρη Μαμουλάκη με Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Υγείας

Την άνιση εφαρμογή της χορήγησης ειδικής άδειας παροχής υπηρεσιών υγείας μελών Δ.Ε.Π. στον ιδιωτικό τομέα αναδεικνύει ο Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, με την κατάθεση σχετικής Ερώτησης προς τους Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Υγείας, με την συνυπογραφή 13 ακόμη Βουλευτών.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, προκειμένου οι ιατροί μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. να αξιοποιήσουν την κλινική εμπειρία τους και να ενισχύσουν το εισόδημά τους, προβλέφθηκε η υπό προϋποθέσεις δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..

Ορίστηκε επίσης ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας, θα καθοριστούν οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα χορήγησης της ειδικής άδειας, η έκτασή της, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Ωστόσο, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων, προκύπτει ότι οι ρυθμίσεις από την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης δεν παράγουν ισόνομα αποτελέσματα για τους αποδέκτες τους. Επιπροσθέτως, έχουν εκδοθεί αρνητικές αποφάσεις επί αιτήσεων χορήγησης ειδικής άδειας στη βάση της μη εκδοθείσας μέχρι στιγμής κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής.

Ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει απαντήσεις για τον λόγο που δεν έχει εκδοθεί ακόμα η προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση καθώς και το πότε σχεδιάζεται να εκδοθεί. Ζητάει επίσης ενημέρωση για το αν δύναται να χορηγηθεί η υπό προϋποθέσεις ειδική άδεια παροχής υπηρεσιών προς ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, από τη Σύγκλητο των Α.Ε.Ι. σε μέλη Δ.Ε.Π., χωρίς να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη κοινή απόφαση των Υπουργών. Και αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό.

Η ερώτηση

 Προς τους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Υγείας 

Θέμα: «Άνιση η εφαρμογή της, υπό προϋποθέσεις, χορήγησης ειδικής άδειας παροχής υπηρεσιών υγείας μελών Δ.Ε.Π. στον ιδιωτικό τομέα».

Με την παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 (Α’37), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του ν.4999/2022 (Α’ 225) και προκειμένου οι ιατροί μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. να αξιοποιήσουν την κλινική εμπειρία τους και αφετέρου να ενισχύσουν το εισόδημά τους, προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, η υπό προϋποθέσεις δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας. Προς τούτο ορίστηκε ότι απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. Ειδικότερα, για τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές ή πανεπιστημιακά εργαστήρια ή μονάδες Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., προϋπόθεση για τη χορήγηση της ειδικής άδειας ορίστηκε η συμμετοχή τους στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας. Τέλος, ορίστηκε ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας θα καθοριστούν οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα χορήγησης της ειδικής άδειας, η έκτασή της, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Ωστόσο, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων προκύπτει ότι οι ρυθμίσεις από την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης  δεν παράγουν ισόνομα αποτελέσματα για τους αποδέκτες τους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίας της 25ης Οκτωβρίου 2023 της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα επί του 19ου θέματος αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας σε μέλη Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4997/07.12.2022 αναφέρεται ότι τον Μάϊο του 2023 η προηγούμενη σύγκλητος χορήγησε 58 ειδικές άδειες παρότι η κατ’ εξουσιοδότηση της εν λόγω διάταξης Κ.Υ.Α. δεν είχε ούτε έχει ακόμα εκδοθεί καθώς και ότι επί των αποφάσεων αυτών δεν έλαβε γνώση το αντίστοιχο τμήμα της ιατρικής Σχολής. Περαιτέρω, η Σύγκλητος ομόφωνα αποφάσισε οι αιτήσεις μελών Δ.Ε.Π. για χορήγηση ειδικής άδειας του ν.4999/2022 να υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο με εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος και ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Κοσμήτορα της Σχολής. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Σύγκλητος άλλων Πανεπιστημίων έχουν εκδώσει αρνητικές αποφάσεις επί αιτήσεων χορήγησης ειδικής άδειας στη βάση της μη εκδοθείσας μέχρι στιγμής κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής.

Με δεδομένα τα ανωτέρω και το ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συντάγματος οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Για ποιο λόγο δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 (Α’37), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του ν.4999/2022 (Α’ 225) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας με την οποία θα καθοριστούν οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής; Πότε σχεδιάζετε να εκδοθεί;
  2. Δύναται να χορηγηθεί η υπό προϋποθέσεις ειδική άδεια παροχής υπηρεσιών προς ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας από τη Σύγκλητο των Α.Ε.Ι. σε μέλη Δ.Ε.Π. χωρίς να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 (Α’37), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του ν.4999/2022 (Α’ 225) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας; Εάν ναι σε ποιες περιπτώσεις;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κοντοτόλη Μαρίνα

Λινού Αθηνά

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί