Παράταση ρύθμισης οφειλών προς τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους Δημότες του ότι μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους προς τον Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως τις  29-11-2019, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-5-2019, Τεύχος Α’).  

Η υπαγωγή στη ρύθμιση συνεπάγεται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ καταβολή οφειλής (εξόφληση) με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β) Από δύο (2) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

γ) Από εικοσιπέντε (25) έως και σαράντα οκτώ  (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

δ) Από σαράντα εννέα (49) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

ε) Από εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες με ελάχιστη δόση των (20) ευρώ εκτός από την τελευταία που μπορεί να είναι μικρότερη.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διαφορετικά θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης, από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Αιτήσεις για υπαγωγή στην ρύθμιση υποβάλλονται έως 31-12-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  να απευθύνονται στο Τμήμα Ταμείου και στα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων Καστελλίου και Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Δ.Ε. Καστελλίου: 28913 40134

Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου: 28913 40330 – 40329

Δ.Ε. Θραψανού: 28913 40405

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί