Ομάδα Εργασίας για κίνητρα προσέλκυσης ιατρών σε άγονες περιοχές

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία πλήρους κάλυψης των κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού στις δημόσιες δομές των άγονων και νησιωτικών περιοχών, αναζητεί μια νέα δέσμη κινήτρων, πέραν αυτών που έχουν ήδη δοθεί (επίδομα 400 ευρώ σε αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν σε περισσότερα από 400 άγονα περιφερειακά ιατρεία, προσαύξηση της προϋπηρεσίας, υποχρεωτική μετάθεση μετά από 5ετή θητεία σε δομή του ΕΣΥ που είναι σε καθεστώς άγονου  Α΄ κτλ) για την προσέλκυση ειδικευμένων γιατρών στα ΚΥ και τα νοσοκομεία αυτών των περιοχών.

Μια τεκμηριωμένη εισήγηση από Ομάδα Εργασίας που συστήνεται άμεσα, θα διευκολύνει τη θεσμοθέτηση ενός πλέγματος επιπλέον οικονομικών-επιστημονικών- βαθμολογικών κινήτρων προσέλκυσης γιατρών και θα συμβάλλει στο αναγκαίο αίσθημα «υγειονομικής ασφάλειας» των τοπικών κοινωνιών στα δυσπρόσιτα, ορεινά και νησιωτικά μέρη.

Η Απόφαση

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/09-03-1999), όπως ισχύουν.

2. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1579/1985, «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή κι ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217 Α’).

3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015, «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α ́/16-12-2015).

4. Το π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/09-10-2017), όπως ισχύει

5. Το π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α ́/23-09-2015).

6. Τη με αριθ. πρωτ. Α1α/89772/07-12-2016 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 685/Υ.Ο.Δ.Δ./15-12-2016).

7. Τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.3899/19-01-2017 Απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 94/Β’/23-01-2017,ΑΔΑ:6ΠΓΤ465ΦΥΟ-ΣΨΕ) όπως συμπληρώθηκε με την αριθ.πρωτ.Α1β/Γ.Π.οικ.40077/26-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1883/Β/30-05-2017, ΑΔΑ:ΩΠΑΕ465ΦΥΟ-ΓΣΘ) και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 65091/25-08-2017 (ΦΕΚ 2993/Β’/31-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06 / 02/ 2019 08-2017, ΑΔΑ: 6ΓΝ0465ΦΥΟ-Ε3Η) και Α1β/Γ.Π.οικ.88162/28-11-2017 ( ΦΕΚ 4234/Β ́/04-12-2017,ΑΔΑ: Ω0Ε8465ΦΥΟ-ΥΜΡ)Αποφάσεις.

8. Το από 31/01/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου Υπουργού Υγείας, με το οποίο ζητείται η συγκρότηση και ο ορισμός μελών στην εν θέματι Ομάδα Εργασίας .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας με σκοπό τον Εξορθολογισμό του καθεστώτος των άγονων/δυσπρόσιτων περιοχών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την επανεξέταση των Κινήτρων Προσέλκυσης Ιατρικού Προσωπικού και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως ακολούθως:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ , Υποδιοικητής της 2ης Υ.Π.Ε.
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ, Υποδιοικητής της 6ης Υ.Π.Ε.
3. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ , Πρόεδρος Ένωσης Ιατρών Ε.Σ.Υ. Λήμνου.
4. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ, Διευθυντής Κ.Υ. Αερόπολης.
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΟΥ, Συνταγματάρχης, ως εκπρόσωπος του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
6. ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
7. ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΚΟΥ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.
8. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ, Επιστημονική Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας.
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ, Πρόεδρος του ΕΚΑΒ. Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ. Χρέη Γραμματέως της Ομάδας θα ασκεί η ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Ιατρών ΕΣΥ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.

Η θητεία της Ομάδας Εργασίας θα είναι δίμηνη, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Απόφασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Οι αναφερόμενοι στην Απόφαση μέσω της Γραμματέως της Ομάδας Εργασίας κ.ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων.

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
5. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
και Τεχνικής Υποστήριξης
6. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
II. Εσωτερική Διανομή:

(μέσω τμήματος Πρωτοκόλλου)
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Τεχνικής Υποστήριξης:
1.Τμήμα Οργάνωσης ΚΥ και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων (4)
2. Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (για την ενημέρωση του
μητρώου των αναφερόμενων στην Απόφαση υπαλλήλων) ( 2)

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί