Εγκρίθηκε η μελέτη για τις παρεμβάσεις στους κόμβους Αγίας Πελαγίας και Αχλάδας

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., μέσω της οποίας γνωστοποιεί ότι η μελέτη για τις παρεμβάσεις στους κόμβους Αγίας Πελαγίας και Αχλάδας εγκρίθηκε.

Αναλυτικά, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

1)Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ. εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου «Κατασκευή 2 ασφαλών εισόδων-εξόδων στην Εθνική Οδό αρ. 90 ΒΟΑΚ, στις περιοχές των συμβολών προς Αγία Πελαγία & προς Αχλάδα» και αφού είχαν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου (ΑΕΠΟ) με την με αρ πρ. 1789/13-6-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Η σύνταξη της Οριστικής Μελέτης των κόμβων πραγματοποιήθηκε από τον Τεχνικό Σύμβουλο της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων του Ο.Α.Κ. η δε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ο.Α.Κ. Οι συγκεκριμένες μελέτες και τα αρχικά συμβατικά τεύχη δημοπράτησης (εκτός από τη διακήρυξη και τη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) εκπονήθηκαν με ίδια μέσα και αποτέλεσαν για τον ΟΑΚ το έναυσμα προκειμένου να διεκδικηθεί με αξιώσεις η ένταξη του έργου σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

2)Με σχετικό έγγραφο στις 28-02-2017 ζητήθηκε η ανάληψη δέσμευσης υποχρέωσης-διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Επιχορήγηση Ο.Α.Κ για την κατασκευή του έργου: Κατασκευή 2 ασφαλών εισόδων-εξόδων στην Εθνική Οδό ΑΡ.90 (ΒΟΑΚ) στις περιοχές των συμβολών προς Αγ. Πελαγία και προς Αχλάδα» σε βάρος της ΣΑΕ 071 2015ΣΕ07100003, με προϋπολογισμό 3.500.000,00€. Με νεώτερο έγγραφο στις 10-05-2017, στάλθηκε εκ νέου το Τεχνικό Δελτίο του Έργου, για την ένταξη και χρηματοδότησή του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τέλος στις 26-10-2017 ζητήθηκε εκ νέου η πίστωση ποσού 3.240.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2017ΣΕ07100003 «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)» της ΣΑΕ 071 με επιχορήγηση του Ο.Α.Κ. Α.Ε για την υλοποίηση του έργου «Επεμβάσεις στους κόμβους Άγια Πελαγία Αχλάδας του ΒΟΑΚ για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας», προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτησή του.

3)Στις 12-01-2018 απεστάλησαν στο Υπουργείο ΥΠΟΜΕ, κατόπιν αιτήματός του, όλα τα στοιχεία που αφορούν στο έργο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Με το με αρ.πρωτ.Δ14/Β/93/18-01-2018 έγγραφο το Υπουργείο ΥΠΟΜΕ, ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις για το έργο, τα οποία και απεστάλησαν στις 29-1-2018.

4)Εξ’ όσων γνωρίζουμε την δημοπράτηση του έργου θα την διενεργήσει το αμέσως προσεχές διάστημα, η υπηρεσία «Σταθερής τροχιάς και οδικής ασφάλειας» του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ της οποίας υπηρεσιακά στελέχη επισκέφθηκαν τη Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε στις 15-2-2018 για ενημέρωση και λήψη συμπληρωματικών τεχνικών στοιχείων.

5)Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε επιθυμεί να συνδράμει τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ με παροχή επιπλέον πληροφοριών ή διευκρινήσεων που ενδεχομένως απαιτούνται προκειμένου τα έργα αυτά να δημοπρατηθούν και να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό. Στο πλαίσιο αυτό στο επόμενο διάστημα θα συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚ η λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης ηλεκτροφωτισμού των κόμβων που επίσης εκπονήθηκε από τον Τεχνικό Σύμβουλο της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων του Ο.Α.Κ. Επιπλέον ο Ο.Α.Κ. Α.Ε δια των υπηρεσιών του δύναται να διεκπεραιώσει και να επιλύσει όλα τα επί μέρους τεχνικά και άλλης φύσης προβλήματα εφόσον του ανατεθούν τα καθήκοντα του φορέα υλοποίησης και συγκεκριμένα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και προκειμένου το έργο να κατασκευασθεί έντεχνα και να παραδοθεί σε χρήση στο συντομότερο χρόνο.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί