Δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης την Δευτέρα

Δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, η πρώτη στις 12:00 και η δεύτερη στις 15:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΠΑΣΙΦΑΗ 1 – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Συγκεκριμένα:

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, δια ζώσης, την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΠΑΣΙΦΑΗ 1 – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1  Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ) 

1.2 Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ) 

1.3 Τροποποίηση της αρ. πρωτ.214388/20-7-2021 (Α.Δ.Α.Μ.:21SYMV008952461) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.», για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ) 

1.4 Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για τη τροποποίηση δρομολογίων λόγω νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην ΠΕ Χανίων, για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022,  σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων ) 

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης παροχής υπηρεσιών: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1 Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 05-10-2022 Προγραμματικής Σύμβασης (Α.Μ.Δ.Σ.: 22SYMV011365928 2022-10-05) μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας για το έργο: «Πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)», ως προς την τετράμηνη παράταση της φάσης A’ και δίμηνη παράταση της φάσης B’, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Καμπουράκης Λάμπρος Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής  ΠΚ)

3.2 Έγκριση όρων και σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης έτους 2023, που αφορά στην εκπόνηση και εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Χανίων και Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) Α.Ε. Ο.Τ.Α., για την ενίσχυση της πολιτιστικής περιφερειακής ανάπτυξης, ειδικότερα στον τομέα του θεάτρου και ορισμός εκπροσώπων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

3.3 Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 14.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008957287)  Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Κισάμου και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – ΕΛΚΕ, για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «EΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ» με ΚΑ 2022ΝΠ50200008 της ΣΑ ΝΠ502 Περιφέρειας Κρήτης (τ. ΚΑ 2020ΕΠ00200063 της ΣΑ ΕΠ002), προϋπολογισμού 248.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ως προς την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και της χρονικής διάρκειας αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

3.4 α) Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», για την υλοποίηση της τεχνικής υπηρεσίας του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ», 14ο Υποέργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ 24%, που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2023ΝΠ80200019 της ΣΑ ΝΠ802 (τ. ΚΑ 2019ΕΠ80200024 της ΣΑ ΕΠ802), με επιπλέον συνεισφορά από τη ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. ποσού 1.240,00 € με ΦΠΑ 24% και β) Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Κρήτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

3.5 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα: «Υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής Στήριξης Δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών περιφέρειας Κρήτης», στον Άξονα Προτεραιότητας: 1.2 «Δημιουργία ερευνητικής τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα», προϋπολογισμού 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ.

(εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ).

3.6 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ για την υλοποίηση του έργου “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ”, προϋπολογισμού 8.060,00 € με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων της ΠΚ στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

– (εισηγητής ο κ Συριγωνάκης Νικόλαος  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου)

3.7 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Μινώα – Πεδιάδας και Πολυτεχνείου Κρήτης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

– (εισηγητής ο κ Συριγωνάκης Νικόλαος  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου)

3.8 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα-Πεδιάδας και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΕΜΑΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

– (εισηγητής ο κ Συριγωνάκης Νικόλαος  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου)

3.9 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ρεθύμνου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΣΕΣΜΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κ. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

  1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

4.1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακή σήμανση) στον δρόμο από την διασταύρωση της Π.Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου προς Οροπέδιο Στρούμπουλα έως τον οικισμό Αστυράκι, στο έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ – ΑΣΤΥΡΑΚΙ» Αναδόχου: «ΛΥΔΑΚΗΣ  Constraction», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ. 

– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ)

5  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 Αποδοχή του ευρωπαϊκού έργου: «DETOCS-DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Suppor», του χρηματοδοτικού πλαισίου Interreg Europe, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ)

5.2  Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης σε ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας και διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων 2023 για τις συνδρομές συμμετοχής, στο πλαίσιο της πολιτικής της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών της, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης ΠΚ

-(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ)

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια ζώσης,  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΠΑΣΙΦΑΗ 1 – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου

176 παρ. 3 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 περ. Ν. 4735/2020), είναι:

1. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης Β΄ εξαμήνου έτους 2022, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση.

(εισηγητής ο κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής).

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί