Στους δρόμους και πάλι για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και τα άλλα 4 της χώρας που γίνονται εμπόρευμα

Την επόμενη εβδομάδα έρχεται για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο που  μετατρέπει τα μεγάλα κρατικά Μουσεία της χώρας – ανάμεσα σ’ αυτά και το  Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  (ΝΠΔΔ).  

Οι εργαζόμενοι στο Μουσείο Ηρακλείου, αρχαιολόγοι, συντηρητές, φυλακτικό και  διοικητικό προσωπικό, θα βρίσκονται στο Μουσείο για να ενημερώνουν τους πολίτες για  τις καταστροφικές επιπτώσεις του νομοσχεδίου. 

Η μετατροπή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου σε ΝΠΔΔ, όπως αναφέρει η Επιτροπή Αγώνα, σημαίνει  

– τη διαχείριση του Μουσείου από ένα διορισμένο, από την εκάστοτε κυβέρνηση,  διοικητικό συμβούλιο που θα λειτουργεί σύμφωνα με συμφέροντα αλλότριων με τον  πολιτισμό παραγόντων 

– την περικοπή όλων των δωρεάν παρεχομένων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων,  πλήθους εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολεία και πολιτιστικών  δραστηριοτήτων για το ευρύ κοινό της πόλης του Ηρακλείου και όχι μόνον 

– τον μακροχρόνιο δανεισμό (25 + 25 χρόνια, δηλαδή για δύο γενιές!) αρχαιοτήτων και  προβεβλημένων εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. 

Απαιτούμε: 

• Την απόσυρση του νομοσχεδίου που μετατρέπει τα πέντε μεγάλα μουσεία της χώρας  σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

• Την ενίσχυση του δημόσιου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μουσείων, χωρίς  παρεμβάσεις από εξωπολιτιστικούς παράγοντες. 

Καλούμε τον κόσμο του Ηρακλείου, όλα τα σωματεία και τους φορείς,  στην ενημέρωση. 

Να υπερασπιστούμε όλοι μαζί τον δημόσιο χαρακτήρα του  πολιτισμού για να παραμείνει το Μουσείο μας ανοικτό σε όλους! 

Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, στο πλαίσιο της κοινής δράσης με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία  (Ενιαίος Σύλλογος Αττικής, Στερεάς και Νήσων, ΠΕΣΑ, ΠΑΣΥΠΑΤΕ) ενάντια στο σχέδιο νόμου για τη  μετατροπή των 5 μεγάλων κρατικών Μουσείων σε ΝΠΔΔ, με διορισμένα από τον εκάστοτε Υπουργό  Διοικητικά Συμβούλια, προκηρύσσει επαναλαμβανόμενες πανελλαδικές στάσεις εργασίας εβδομάδα  από τις 12 μ ως τη λήξη βάρδιας από τη Δευτέρα 6/2 ως την Πέμπτη 9/2 (ως την έκτακτη Γενική  Συνέλευση). 

Καλούμε τα μέλη μας να συμμετάσχουν, επίσης, στις κινητοποιήσεις που ανακοινώνονται. Το αρχικό  πρόγραμμα κινητοποιήσεων είναι το κάτωθι: 

Στην Αττική: 

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, στάση εργασίας 12 μ ως λήξη βάρδιας με συγκέντρωση στο Βυζαντινό και  Χριστιανικό Μουσείο στις 12.30 (και συνέντευξη τύπου) 

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου, στάση εργασίας 12 μ ως λήξη βάρδιας με συγκέντρωση στο Εθνικό  Αρχαιολογικό Μουσείο στις 12.30 

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, στάση εργασίας 12 μ ως λήξη βάρδιας με συγκέντρωση στο ΥΠΠΟΑ (κτίριο  οδού Μπουμπουλίνας) στις 12.30 

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, στάση εργασίας 12 μ ως λήξη βάρδιας με συγκέντρωση στον αρχαιολογικό  χώρο της Ακρόπολης στις 12.30 

Στην Κρήτη: οι κινητοποιήσεις θα ανακοινωθούν από την επιτροπή αγώνα Μουσείου Ηρακλείου Στην Μακεδονία: οι κινητοποιήσεις θα ανακοινωθούν από το Τοπικό Παράρτημα Β. Ελλάδος 

Την Κυριακή 5/2/2023, μέρα δωρεάν εισόδου για το κοινό, τα μέλη του ΣΕΑ μαζί με άλλους  εργαζόμενους των Μουσείων θα ενημερώνουν το κοινό για τις επιπτώσεις του σχεδίου νόμου στο  Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο  Θεσσαλονίκης. 

Αντίθετο το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Έκδοση ψηφίσματος με θέμα: «Να μη μετατραπούν τα μεγάλα κρατικά  Μουσεία της χώρας – ανάμεσα σ’ αυτά και το Αρχαιολογικό Μουσείο  Ηρακλείου – σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)». 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες  διατάξεις», 

β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

γ) του άρθρου 33 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση  κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010,  τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/  26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

3. Την με αριθμ. 01/2022 (πρακτ. Νο 01/09-01-2022) απόφαση Π.Σ. εκλογής  Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. 

4. Την πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από την Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων  Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 

Η μετατροπή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου σε ΝΠΔΔ σημαίνει: 

– την εκχώρηση της διαχείρισης του Μουσείου από τις κρατικές δομές σε ένα  διορισμένο, από την εκάστοτε κυβέρνηση, διοικητικό συμβούλιο 

– τη διαχείριση του μουσειακού αποθέματος, με όρους κερδοφορίας, και ανάλογα  με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα συμφέροντα αλλότριων με τον  πολιτισμό παραγόντων 

– την περικοπή όλων των δωρεάν παρεχομένων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων,  πλήθους εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολεία και πολιτιστικών  δραστηριοτήτων για το ευρύ κοινό της πόλης του Ηρακλείου και όχι μόνον 

– τον μακροχρόνιο δανεισμό (25 + 25 χρόνια, δηλαδή για δύο γενιές!), πέραν του  σημερινού πλαισίου ελέγχου και διαχείρισης από τις κρατικές δομές,  αρχαιοτήτων και προβεβλημένων εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου  Ηρακλείου 

– την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς όχι μόνον τα έσοδα από  τα εισιτήρια δεν θα εισρέουν στα δημόσια ταμεία, αλλά με το νέο σχήμα, το  Μουσείο θα επιχορηγείται από το κράτος, για να καλύψει τα νέα αυξημένα έξοδα  

– τέλος, την απαξίωση του σημαντικού επιστημονικού, εκθεσιακού και  εκπαιδευτικού έργου που έχει συντελεστεί έως τώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο  Ηρακλείου, με πρόφαση τον «εκσυγχρονισμό».  

Απαιτούμε: 

• Την απόσυρση του νομοσχεδίου που μετατρέπει τα πέντε μεγάλα μουσεία  της χώρας σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

• Την ενίσχυση του δημόσιου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μουσείων  και των αρχαιολογικών χώρων με επαρκή χρηματοδότηση και προσλήψεις  προσωπικού 

• Τη διατήρηση του δημόσιου ελέγχου και σχεδιασμού της μουσειακής  πολιτικής, χωρίς παρεμβάσεις από χορηγούς και από εξωπολιτιστικούς  παράγοντες. 

Σας Καλούμε να στηρίξετε τον αγώνα των εργαζομένων του ΑΜΗ και να  ψηφίσετε για να παραμείνει το Μουσείο δημόσιο και ανοικτό σε όλους!  

5. Την εισήγηση του κ. Σφακιανάκη Δημήτρη Αρχαιολόγου Αρχαιολογικού Μουσείου  Ηρακλείου, εκπρόσωπου Επιτροπής Αγώνα Εργαζομένων Αρχαιολογικού  Μουσείου Ηρακλείου. 

6. Τις απόψεις του κ. Φασουλάκη Κωνσταντίνου Εντεταλμένου Περιφερειακού Σύμβουλου Πολιτισμού & Απόδημου Ελληνισμού ΠΚ. 

7. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά τη δια ζώσης συνεδρίαση του, που  πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00, στο  Ηράκλειο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2), αποφάσισε ομόφωνα για την έκδοση ψηφίσματος με θέμα: «Να μη  μετατραπούν τα μεγάλα κρατικά Μουσεία της χώρας – ανάμεσα σ’ αυτά και  το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου  Δικαίου (ΝΠΔΔ)», και συγκεκριμένα: 

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ζητά από την Κυβέρνηση: • Την απόσυρση του νομοσχεδίου που μετατρέπει τα πέντε μεγάλα μουσεία  της χώρας σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

• Την ενίσχυση του δημόσιου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μουσείων  και των αρχαιολογικών χώρων με επαρκή χρηματοδότηση και προσλήψεις  προσωπικού 

• Τη διατήρηση του δημόσιου ελέγχου και σχεδιασμού της μουσειακής  πολιτικής, χωρίς παρεμβάσεις από χορηγούς και από εξωπολιτιστικούς  παράγοντες»,  

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

Στην παρούσα απόφαση δήλωσαν ΠΑΡΩΝ οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Α. Κωτσογλου Κυριάκος για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα  πρακτικά και  

Β. Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος,  Κουκλινός Ανδρέας, Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Μανούσακας Ιωάννης,  Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Χρονάκης Νικόλαος αναφέροντας ότι δεν έχουν ενημερωθεί για το σχετικό Νομοσχέδιο.  

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί