Σεισμόπληκτοι: Προτάσεις του συλλόγου “ΕΛΠΙΔΑ” για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν

Προτάσεις βελτίωσης για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων στις σεισμόπληκτες περιοχές του Αρκαλοχωρίου κατέθεσε ο σύλλογος “Ελπίδα” στους αρμόδιους υπουργούς.

Αναλυτικά:

Προτάσεις βελτίωσης της Απόφασης «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης  επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν  πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του  Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (047KE),  ΕΣΠΑ 2014 – 2020.» 

Σχετ. :  

1. Η Αριθμ.Δ.Α.Ε.ΦΚ.-Κ.Ε./16446/Α325/07.10.2021 (Β΄ 4646) απόφαση Υπουργών Οικονομικών,  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση  στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 24ης  Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της  Περιφέρειας Κρήτης.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Η 2186/20.04.2022 (ΑΔΑ : 9ΓΝΗ46ΜΤΛΡ-65Α) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και  Επενδύσεων «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση  «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που  υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (047KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.» 

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί 

Μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, εννέα (9) Δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης (Δ.  Μινώα Πεδιάδας, Δ. Αρχανών-Αστερουσίων, Δ. Γόρτυνας, Δ. Βιάννου, Δ. Φαιστού, Δ. Ηρακλείου, Δ.  Μαλεβιζίου, Δ. Χερσονήσου, Δ. Οροπεδίου Λασιθίου) κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  πολιτικής προστασίας. Ωστόσο, στην παράγραφο (5) της σχετικής απόφασης πρόσκλησης του  Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη δράση επιχορήγησης υφιστάμενων επιχειρήσεων που  έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές,  ωφελούμενοι, όσον αφορά στην Περιφέρεια Κρήτης, είναι μόνο η Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου του Δ. Μινώα Πεδιάδας. Σύμφωνα, όμως, με τα στοιχεία αυτοψιών και ελέγχου των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου της  Δ.Α.Ε.ΦΚ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μεγάλες φυσικές καταστροφές έχουν υποστεί  και άλλες Δ.Ε., που καθόλου δεν υπολείπονται από αυτές της Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου. Επομένως, αποτελεί  αδικία να αποκλειστούν επιχειρήσεις με κριτήριο τα γεωγραφικά όρια, επειδή ο σεισμός και οι επιπτώσεις του δεν περιορίζονται σε στενά γεωγραφικά όρια, όπως εξάλλου αποδεικνύουν και τα  στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  

Επιπλέον, στο παράρτημα V της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης,  αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και επαλήθευσης, στα οποία περιλαμβάνεται  η άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της  αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης  λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου  εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση. Προτείνεται, για  τη μείωση της γραφειοκρατίας στις πληγείσες επιχειρήσεις, η μη απαίτηση προσκόμισης των ανωτέρω.  Εναλλακτικά, εφόσον η προηγούμενη πρόταση δεν είναι εφικτή, θα μπορούσε η άδεια λειτουργίας ή η  απαλλαγή αυτής ή η γνωστοποίηση ή η υπεύθυνη δήλωση περί μη απαίτησης έκδοσης άδειας  λειτουργίας, να μην αφορά όλους τους Κ.Α.Δ. της επιχείρησης, αλλά τουλάχιστον έναν από αυτούς. 

Ακόμα, στην παράγραφο (4) της αναλυτικής πρόσκλησης δράσης, που αφορά στους όρους και  προϋποθέσεις για την ένταξη των ωφελούμενων στη δράση, στο σημείο (2.ζ), αναφέρεται στην  υποχρέωση μείωσης του κύκλου εργασιών του έτους 2021 ποσοστού τουλάχιστον 10% σε σχέση με τον  κύκλο εργασιών του 2019. Προτείνεται, εφόσον δεν πληρείται η προαναφερθείσα προϋπόθεση, να  αποτελεί κριτήριο αντ’ αυτού η μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% του κύκλου εργασιών του  τέταρτου τριμήνου του έτους 2021 σε σχέση με τον μέσο όρο των τριών πρώτων τριμήνων του έτους  2021. 

Επιπρόσθετα, στην παράγραφο (6) της αναλυτικής πρόσκλησης δράσης, αναφέρεται ότι  λαμβάνεται υπ’ όψιν το άθροισμα των ποσών των πεδίων 581 (παροχές σε εργαζόμενους), 585  (διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (αποσβέσεις) του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019. Επί του ως  άνω προσδιορισθέντος αθροίσματος, το οποίο αποτελεί το ύψος των συνολικών δηλωθέντων εξόδων,  εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 50% για τον υπολογισμό της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης  ως κατ’ αποκοπή ποσό. Προτείνεται, για τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα του προγράμματος, εναλλακτικά να ληφθεί υπόψη το άθροισμα των ποσών των ανωτέρω πεδίων για το έτος 2020 ή και το  έτος 2021, εφόσον έχει υποβληθεί η δήλωση Ε3 για το συγκεκριμένο έτος, όποιο είναι μεγαλύτερο.  

Τέλος, με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις ή επαγγελματίες, οι οποίοι λόγω της  φύσης του επαγγέλματός τους δεν έχουν πολλά λειτουργικά έξοδα, αλλά ωστόσο έχουν υποστεί μεγάλη  ζημιά από τη φυσική καταστροφή, καθώς δραστηριοποιούνται σε ένα υφεσιακό οικονομικό  περιβάλλον, εξαιτίας επί παραδείγματι της μείωσης του πελατολογίου λόγω μεγάλης διαρροής  πληθυσμού, και επειδή πιθανόν δεν υπάρχει οικονομικό όφελος υποβολής αίτησης για μικρά ποσά της  τάξεως των 1.000,00 ευρώ, προτείνεται να υπάρχει ένα ελάχιστο επιχορηγούμενο ποσό της τάξης των  3.000,00 ευρώ, ώστε να υπάρξει μία ουσιώδης οικονομική στήριξη στις επιχειρήσεις που τόσο έχουν  πληγεί. 

Με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις είναι ο πυλώνας της οικονομίας της κάθε περιοχής, καθώς  επίσης ότι οι προαναφερθείσες προτάσεις κινούνται σε ένα δίκαιο και υγιές πλαίσιο, που μόνο σκοπό  έχει τη στήριξη και τη συνέχεια της τοπικής οικονομίας, την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς και της  επιχειρηματικότητας με τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, την εκ  νέου εκκίνηση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και την αποκατάσταση της ανάπτυξης  των πληγεισών περιοχών και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, και γνωρίζοντας τις ειλικρινείς προθέσεις σας προς επίλυση των ζητημάτων των πληγέντων, ευελπιστούμε στην συμβολή σας, ώστε να  συμπεριληφθούν οι ανωτέρω προτάσεις στο κείμενο της πρόσκλησης.  

Για τον Σύλλογο 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας 

 Κώστας Γκαντάτσιος Μαρία Τερζάκη

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί