Ερωτηματικά για τις απευθείας αναθέσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

Στη Βουλή το θέμα, με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων από 32 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία του Τομεάρχη και αν. Τομεάρχη Ανάπτυξης & Επενδύσεων Αλέξη Χαρίτση και Χάρη Μαμουλάκη

Τα ερωτηματικά που προκύπτουν από τις απευθείας αναθέσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αναδεικνύουν με κοινή Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσαν προς τους υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών, 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με πρωτοβουλία του Τομεάρχη και του αν. Τομεάρχη Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Χαρίτση και Χάρη Μαμουλάκη αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο, παρά το ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. οφείλει να καταρτίζει Κανονισμό Προμηθειών τηρουμένων των οικείων διατάξεων της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας, υπάρχουν ενδείξεις «δημιουργικής» εφαρμογής των προβλεπόμενων, ως προς τη διενέργεια και σύναψη συμβάσεων προμηθειών. Ειδικότερα, στις 08.04.2021 προχώρησε σε τροποποίηση του κανονισμού προμηθειών της, ώστε να επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για συμβάσεις έως 130.000€.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να αποφύγει την εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας (ν.4412/2016), η ΕΑΤ ΑΕ φαίνεται να προχώρησε σε τεχνητή κατάτμηση *σύμβασης έργου συνολικού κόστους 385.900 ευρώ (χωρίς τον Φ.Π.Α.) για εργασίες που αφορούν στην ανακαίνιση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η εταιρεία. Έτσι, οι αμοιβές των αναδόχων ανήλθαν: για τοποθέτηση διαχωριστικών και πορτών στα 128.500 ευρώ, για οικοδομικές εργασίες στα 127.900 ευρώ και για ηλεκτρολογικές εργασίες στα 129.500 ευρώ.

Η παραπάνω διαδικασία δημιουργεί μια σειρά εύλογων ερωτηματικών στα οποία οι συνυπεύθυνοι Υπουργοί οφείλουν απαντήσεις και ειδικότερα:

1. Πως διαμορφώθηκε η ψηφοφορία λήψης απόφασης του Δ.Σ. επί του τροποποποιημένου Κανονισμού Προμηθειών;

2. Ποιες αντιρρήσεις εξέφρασε η μειοψηφία των μελών του Δ.Σ. αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Προμηθειών;

3. Ο εγκεκριμένος, με τη Δ.Σ.225/08.04.2021 απόφαση, Κανονισμός Προμηθειών της Ε.Α.Τ. Α.Ε. τέθηκε υπόψη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., για την άσκηση της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. γγ’ του ν. 4013/2011, ως ισχύει;

4. Πως τεκμηριώνεται ότι οι εν λόγω απευθείας αναθέσεις ότι είναι σύννομες και δεν υπάρχει τεχνητή κατάτμηση της σύμβασης;

5. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα στο ν.4412/2016 με δεδομένο ότι η συνολική αξία των τμημάτων της σύμβασης υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που τίθενται με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου;

6. Ποια άποψη διατύπωσε η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας αναφορικά με τις διαδικασίες απευθείας αναθέσεων που ακολούθησε η Ε.Α.Τ. Α.Ε. για τις εργασίες στο κτίριο που στεγάζεται η εταιρεία.;

7. Ελήφθησαν προσφορές για το σύνολο των εργασιών από τεχνικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν εργασίες ανακαίνισης;

8. Διενεργήθηκε συγκριτική κοστολογική μελέτη βάσει της οποίας τεκμηριώνεται η πρόκριση της λύσης της επιλογής ενός αναδόχου ανά κατηγορία εργασίας (ηλεκτρολογικές, οικοδομικές, διαχωριστικών) έναντι της εναλλακτικής επιλογής ενός αναδόχου για το σύνολο των εργασιών ανακαίνισης;

Οι Βουλευτές ζητούν επίσης να κατατεθούν στην Εθνική Αντιπροσωπεία:

1. Αντίγραφα της έρευνας, διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας της Τράπεζας με τους κατ’ ελάχιστον τρεις οικονομικούς φορείς προκειμένου να ληφθεί η απόφαση επιλογής αναδόχου.

2. Αντίγραφο της διατυπωθείσας άποψης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας ως προς τις εν λόγω απευθείας αναθέσεις για τις εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου που στεγάζεται η εταιρεία;

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί