ΑΔΜΗΕ: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2021

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021

Καθαρά κέρδη 29,5 εκατ. ευρώ (-2,6% σε σχέση με το εννεάμηνο 2020) 

Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκε καταβολή:

 • υπόλοιπο μικτού μερίσματος ανά μετοχή 0,018 που αφορά την χρήση 2020 και εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και 
 • μικτό προμέρισμα ανά μετοχή 0,085 που αφορά την χρήση 2021 συνιστώντας συνολική καταβολή 0,103 ευρώ ανά μετοχή.

Όμιλος ΑΔΜΗΕ:  Ενίσχυση Εσόδων και ανθεκτικότητα στις λειτουργικές επιδόσεις και της καθαρής κερδοφορίας με σταθερή πρόοδο των σημαντικών έργων

 • Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 213,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2020.
 • Τα  Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 203,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% έναντι 200,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 146,5 εκατ. ευρώ (από 149,2 εκατ. ευρώ το  εννεάμηνο 2020). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 146,0 εκατ. ευρώ έναντι 149,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, σημειώνοντας μείωση 2,2%.
 • Επενδυτικές Δαπάνες 241,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε ετήσια βάση
 • Ισχυρή Χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 656,5 εκατ. ευρώ 

Αθήνα – 7 Δεκεμβρίου 2021 – Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο  που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Συνοπτικά μεγέθη ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.     
Ποσά σε εκατ. ευρώQ3 2021Q3 2020Δ%9M 20219M 2020Δ%
Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης9,010,2-11,8%29,930,3-1,4%
EBITDA8,910,2-12,6%29,430,1-2,1%
ΕΒΙΤ8,910,2-12,6%29,430,1-2,1%
Καθαρά Κέρδη8,910,3-13,3%29,530,3-2,6%
Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ)0,040,04 0,130,13 
       
Ποσά σε εκατ. ευρώ   30.09.202131.12.2020 
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης χρήσης  4,77,7-39,1%

Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής «η Συγγενής» παρείχε επίσης επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 τα οποία εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Συνοπτικά μεγέθη ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε εκατ. ευρώ9M 20219M 2020Δ%9M 20219M 2020Δ%
Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς203,0200,31,4%203,0200,31,4%
Συνολικά Έσοδα213,9210,31,7%211,9209,61,1%
Λοιπά έσοδα1,11,3-15,0%1,11,5-27,5%
Λειτουργικά έξοδα70,662,712,7%69,762,012,5%
Προβλέψεις-2,0-0,2n/a-2,0-0,2n/a
EBITDA146,5149,2-1,8%145,2149,2-2,7%
συγκρίσιμο EBITDA146,0149,3-2,2%144,8149,3-3,1%
περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA68,3%71,0%68,3%71,3%
EBIT72,184,2-14,3%70,984,3-15,9%
συγκρίσιμο EBIT71,784,3-15,0%70,584,4-16,5%
Κέρδη προ Φόρων65,179,8-18,4%63,579,3-19,8%
Καθαρά κέρδη περιόδου58,659,4-1,4%57,459,0-2,8%
 
Ποσά σε εκατ. ευρώ30.09.202131.12.2020 30.09.202131.12.2020 
Καθαρός δανεισμός656,5507,029,5%634,8596,36,4%
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα183,8248,5-26,0%178,1161,410,4%

Στη συνέχεια εμφανίζονται διαγραμματικά τα μεγέθη και οι μεταβολές των Συνολικών Εσόδων, του συγκρίσιμου EBITDA και Καθαρών Κερδών για τα συγκρίσιμα εννεάμηνα των ετών 2020-2021: 

Η ανοδική πορεία των εσόδων του Ομίλου που ξεκίνησε στο 2ο τρίμηνο του έτους, διατηρήθηκε στο 3ο τρίμηνο και αναμένεται να συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του 2021, ενώ τα σημαντικά έργα που έχουν δρομολογηθεί συνεχίζουν την απρόσκοπτη πορεία τους προς την υλοποίησή τους.   

Κατά συνέπεια, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο εννεάμηνο 2021 ανήλθαν στα 213,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,7% έναντι 210,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020 που οφείλεται εν μέρει στην αύξηση της ζήτησης φορτίων από το 2ο τρίμηνο και μετά, αλλά και από τον επαναπροσδιορισμό των χρεώσεων χρήσης συστήματος για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021 που προχώρησε η ΡΑΕ σε απόφασή της με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2021. Σημειώνεται πως η υποανάκτηση των αντίστοιχων χρεώσεων των επτά πρώτων  μηνών του έτους αναμένεται να ανακτηθούν στο Απαιτούμενο Έσοδο του 2023. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 1,8% σε ετήσια βάση σε 146,5 εκατ. ευρώ έναντι 149,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 146,0 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του εννεαμήνου 2020,  εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια: 

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,3 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020, 

β) επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέωσης ποσού 1,05 εκατ. ευρώ που οφείλεται σε αμοιβές προς στο τεχνικό προσωπικό από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ΕΣΣΕ 2021-2024 το 3ο τρίμηνο 2021 

 γ) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 14,3% και ανήλθε στα 72,1 εκατ., έναντι 84,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 14,5% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 71,7 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 15% έναντι 84,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020 μη συμπεριλαμβάνοντας τα  ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 65,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 18,4% έναντι 79,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρεί η Συγγενής Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας καθώς επίσης και αύξηση του χρηματοδοτικού κόστους που οφείλεται στην αύξηση του δανεισμού του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2021 ανήλθαν σε 58,6 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 1,4% έναντι 59,4 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο 2020, με την αύξηση να οφείλεται στην θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που προέκυψε από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή για τον Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ .

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε και για το εννεάμηνο του 2021 την σταθερή πρόοδο των σημαντικών του έργων με τις Επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 4,3% στα 241,8 εκατ. ευρώ έναντι 231,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 656,5 εκατ. ευρώ.

3ο Τρίμηνο 2021 – Ενίσχυση Εσόδων και ανθεκτικότητα σε λειτουργική κερδοφορία

Συνοπτικά μεγέθη ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε εκατ. ευρώQ3 2021Q3 2020Δ%Q3 2021Q3 2020Δ%
Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς72,369,14,5%72,369,14,5%
Συνολικά Έσοδα76,072,64,7%75,372,44,0%
Λοιπά έσοδα0,10,0n/a0,00,1n/a
Λειτουργικά έξοδα25,420,722,4%25,020,522,4%
Προβλέψεις0,9-0,4n/a0,9-0,4n/a
EBITDA49,852,3-4,7%49,352,4-5,9%
συγκρίσιμο EBITDA51,851,9-0,2%51,352,0-1,4%
περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA68,2%71,5% 68,1%71,9% 
EBIT24,230,7-21,0%23,730,8-22,9%
συγκρίσιμο EBIT26,330,3-13,4%25,830,4-15,3%
Κέρδη προ Φόρων23,225,7-9,6%22,825,7-11,5%
Καθαρά κέρδη περιόδου17,720,1-11,8%17,320,1-13,9%

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 3ο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 4,7%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκαν στα 76,0 εκατ. ευρώ. Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς ενισχύθηκε κατά 4,5%, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης φορτίων στο Σύστημα κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο του έτους αλλά και από τον επαναπροσδιορισμό των χρεώσεων χρήσης συστήματος από την 1η Αυγούστου 2021. Ταυτόχρονα από την 1η Αυγούστου, τα πάγια του Συστήματος και του Δικτύου της Κρήτης ενσωματώθηκαν στο ΕΣΜΗΕ με συνέπεια στον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης συστήματος να περιλαμβάνεται και η χρέωση που προκύπτει από τους καταναλωτές της Κρήτης προσαυξάνοντας τη συνολική χρέωση κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ μηνιαίως.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 3ο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα 49,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 4,7% σε ετήσια βάση έναντι 52,3 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 0,2% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 3ου τριμήνου του 2020, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,02 εκατ. ευρώ για το 2020, β) επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέωσης στο τεχνικό προσωπικό, βάσει νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ποσού 1,05 εκατ. ευρώ και γ) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,9 εκατ. ευρώ έναντι απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,4 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2020. 

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 21% και ανήλθε στα 24,2 εκατ., έναντι 30,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2020, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 26,3 εκατ. ευρώ, έναντι 30,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο ένα έτος πριν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 3ο τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,8% έναντι 20,1 εκατ. το 2020, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ το 3ο  τρίμηνο του 2021 πέτυχε τροποποίηση της από 24 Σεπτεμβρίου 2020 σύμβασης του κοινοπρακτικού δανείου, με το περιθώριο επιτοκίου να διαμορφώνεται σε 1,9% (μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης από 2,10%) για την περίοδο από 29 Σεπτεμβρίου 2021 έως 28 Σεπτεμβρίου 2022 και σε 1,70% (μειωμένο κατά 30 μονάδες βάσης από 2.00%) για τις επόμενες 4 περιόδους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναγνωρισθεί έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο ποσού 2,9 εκατ. Ευρώ στο 3ο Τρίμηνο του 2020.

  Προοπτικές

Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας βρίσκεται σε τροχιά πλήρους ανάπτυξης. Έως το 2030 αναμένεται να έχουν διασυνδεθεί με την ηπειρωτική χώρα όλα σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου διασφαλίζοντας αξιόπιστη, καθαρή και φθηνή ηλεκτροδότηση. Η πορεία των σημαντικότερων έργων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ έχει ως εξής:

Νησιωτικές διασυνδέσεις 

 • Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Η «μεγάλη» διασύνδεση ύψους 1 δισ. ευρώ προχωρά κανονικά. Οι έρευνες βυθού έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή των καλωδιακών τμημάτων καθώς και μέρος του εξοπλισμού των Σταθμών Μετατροπής στα εργοστάσια των αναδόχων. Η πόντιση του πρώτου τμήματος του ηλεκτρικού καλωδίου (μήκους 170 χλμ.) ολοκληρώθηκε πρόσφατα από το υπερσύγχρονο καλωδιακό πλοίο “Aurora” της Nexans και αυτή την περίοδο πραγματοποιείται η εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών μεταξύ Κρήτης και Αττικής. Η εγκατάσταση των υποβρύχιων και χερσαίων ηλεκτρικών καλωδίων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στο τέλος του 2021 θα ξεκινήσει η κατασκευή του Σταθμού Μετατροπής στην Κρήτη. Αντίστοιχα, στην Αττική η έναρξη κατασκευής του Σταθμού Μετατροπής τοποθετείται στις αρχές του 2022. Το έργο χρηματοδοτείται με ίδια κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου που υλοποιεί το έργο, Αριάδνη Interconnection, μέσω τραπεζικού δανεισμού 400 εκατ. ευρώ (από την ΕΤΕπ και την Eurobank) καθώς και ευρωπαϊκούς πόρους 400 εκατ. ευρώ.
 • Διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου: Η κατασκευή της «μικρής» διασύνδεσης ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά τον Μάιο και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2021. Ήδη από τον πρώτο μήνα λειτουργίας της ενίσχυσε σημαντικά της επάρκεια ισχύος και την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών και κατά τους ισχυρούς σεισμούς του φθινοπώρου που έπληξαν το νησί. Σε επίπεδο ελάφρυνσης των χρεώσεων ΥΚΩ, είναι ενδεικτικό ότι για κάθε μέρα λειτουργίας της διασύνδεσης, ανοίγει ο δρόμος για την εξοικονόμηση 1 εκατ. ευρώ σε ημερήσια βάση για όλους τους καταναλωτές της χώρας, μέσω των λογαριασμών ρεύματος.
 • Διασύνδεση Κυκλάδων: Η Δ’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων (διασύνδεση Νάξου Σαντορίνης, Φολεγάνδρου, Μήλου και Σερίφου με το Λαύριο) έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για χρηματοδότηση ύψους  165 εκ. ευρώ. Το επόμενο διάστημα προβλέπεται να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αναδόχους της διασύνδεσης Σαντορίνης-Νάξου, την Hellenic Cables για το καλωδιακό τμήμα και την κοινοπραξία Damco Energy-Xian Electric για τον Υποσταθμό που θα κατασκευαστεί στη Σαντορίνη. Αμέσως μετά θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα νησιά των νοτιοδυτικών Κυκλάδων: την Φολέγανδρο, την Μήλο και την Σέριφο.
 • Διασύνδεση Δωδεκανήσων και νησιών ΒΑ Αιγαίου: Έως το τέλος του 2029 θα έχουν διασυνδεθεί όλα τα υπόλοιπα μεγάλα νησιά του Αιγαίου (Δωδεκάνησα & ΒΑ Αιγαίο). Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ, σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:
  • 1η Φάση: Διασύνδεση Κω-Ρόδου με την ηπειρωτική χώρα -μέσω Κορίνθου- και διασύνδεση Λήμνου-Λέσβου, μέσω της Ανατολικής Θράκης. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης των έργων αυτών είναι το 2027
  • 2η Φάση: Διασύνδεση Σκύρου-Εύβοιας (Αλιβέρι), Λέσβου – Χίου, Κω-Σάμου και Ρόδου-Καρπάθου, με στόχο ολοκλήρωσης το 2028.
  • 3η Φάση: Διασύνδεση Λέσβου–Σκύρου και Χίου–Σάμου, έως το 2029. 

Ιόνια Νησιά: Σε ό,τι αφορά τα Ιόνια Νησιά, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ δρομολογεί την αναβάθμιση και αντικατάσταση υφιστάμενων καλωδιακών συνδέσεων με νέα έργα ύψους περίπου 100 εκ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των διασυνδέσεων Κυλλήνης-Ζακύνθου, Ζακύνθου-Κεφαλονιάς, Κεφαλονιάς-Λευκάδας καθώς και νέα διασύνδεση Ηγουμενίτσας–Κέρκυρας.

Διεθνείς Διασυνδέσεις

Σημαντικός πυλώνας εμβάθυνσης και εναρμόνισης της ελληνικής με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι διεθνείς διασυνδέσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ΑΔΜΗΕ δρομολογεί σημαντικά έργα σε συνεργασία με τις γείτονες χώρες. 

Ειδικότερα, ο Διαχειριστής:

 • Προκήρυξε διαγωνισμό για τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας με εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400kV. Το έργο έχει ορίζοντα κατασκευαστικής ολοκλήρωσης το Β’ εξάμηνο του 2022.
 • Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Ιταλό Διαχειριστή Terna για δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε στάδιο μελετών.

Ο ΑΔΜΗΕ, εξετάζει ανάλογα έργα αναβάθμισης των υφιστάμενων διασυνδέσεων με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία. Παράλληλα, με την τεχνογνωσία που διαθέτει, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνδράμει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διασυνδέσεων Αττικής–Κρήτης και Κρήτης–Κύπρου, σε συνεργασία με την Euroasia Interconnector. Επιπλέον, έχει συστήσει τεχνικές ομάδες -από κοινού με τον Αιγύπτιο Διαχειριστή- προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η μελέτη νέας υποβρύχιας διασύνδεσης με την Αίγυπτο.

Στις 11 Μαΐου, επιτεύχθηκε ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία σύγκλισης της εγχώριας με τις γειτονικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας με τη σύζευξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στις 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με τις αγορές της Ιταλίας και της Σλοβενίας. Επόμενος στόχος είναι η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με την πανευρωπαϊκή αγορά συνεχούς διαπραγμάτευσης (XBID) στο σύνορο της Ιταλίας και της Βουλγαρίας.

Grid Telecom

Η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, αξιοποιώντας το οπτικό δίκτυο του Ομίλου, ενισχύει την παρουσία της στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών έχοντας προχωρήσει ήδη σε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. H Grid Telecom σε κοινοπραξία με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διεκδικεί τα 4 από τα 7 τμήματα του  τηλεπικοινωνιακού  έργου ΣΔΙΤ Ultra-Fast Broadband (UFBB), προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα η Grid Telecom σύναψε σημαντική εμπορική συμφωνία με την ισπανική Islalink για την διάθεση επίγειου οπτικού δικτύου  κορμού, προκειμένου το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα IONIAN που ξεκινά από την Ιταλία να επεκταθεί στον Ελλαδικό χώρο. Η συνεργασία της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ και της Islalink σηματοδοτεί τη δημιουργία μιας νέας εναλλακτικής διασύνδεσης με την Ευρώπη που θα βοηθήσει την Ελλάδα να μετατραπεί σε ένα σημαντικό τηλεπικοινωνιακό κόμβο στην Μεσόγειο, δίνοντας έναυσμα για νέες επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Η εμφάνιση στις αρχές του 2020 του κορωνοϊού (Covid-19) και η εξάπλωσή αυτού το επόμενο διάστημα σε επίπεδα πανδημίας επηρέασε τόσο την παγκόσμια όσο και την ελληνική οικονομία. Παρόλα αυτά κατά τον τρίτο τρίμηνο του 2021 η οικονομία ανέκαμψε ειδικά στους κλάδους της μεταφοράς και του τουρισμού. Η σταδιακή αποκατάσταση της ομαλότητας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και οι αναληφθείσες πολιτικές, δημοσιονομικές και φορολογικές δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα έχουν εξομαλύνει σε μεγάλο βαθμό τα αρνητικά οικονομικά μεγέθη της προηγούμενης χρονιάς, Για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 η Εταιρεία και ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση στα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος ενώ οι δαπάνες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την εξάπλωση του ιού, προχώρησε έγκαιρα σε λήψη δέσμης έκτακτων μέτρων, σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΔΥ για ενημέρωση επί των εξελίξεων και λήψη κατευθυντήριων οδηγιών. Αξίζει να τονιστεί, πως προς αυτή την κατεύθυνση, έχει αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του στρατηγικού εταίρου State Grid, ο οποίος έχει ήδη λάβει εκτεταμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Κίνα.

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν κυρίως προστατευτικά μέτρα για την υγεία των εργαζόμενων του Ομίλου όπως αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:

 • Καθορισμός ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης λόγω κορονοϊού (Business Continuity Group – BCG), υπεύθυνης για την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.
 • Ενισχυμένα μέτρα προστασίας στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση, τη λειτουργία και τον Έλεγχο του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας κατά 50% για όσους εργαζομένους είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
 • Χωροταξικές ρυθμίσεις ώστε οι υπάλληλοι να κάθονται είτε μονοί τους ή αν είναι μεγάλος ο χώρος ανά δύο.
 • Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με εξαίρεση όσων λαμβάνουν ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 • Εκπόνηση Εκτίμησης Επικινδυνότητας λόγω κορονοϊού (Specific Risk Assessment), όπου εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και καταγράφονται τα εφαρμοζόμενα/προτεινόμενα μέτρα.
 • Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης όλων των εργαζομένων.
 • Διανομή ατομικών μασκών προστασίας καθώς και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους.
 • Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων
 • Η θερμομέτρηση είναι υποχρεωτική, για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατά την είσοδο τους στα κτίρια της Εταιρείας.

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας Covid-19, η Διοίκηση παρακολουθεί επισταμένως και την ραγδαία μεταβολή του κόστους ενέργειας, θέτοντας σε εφαρμογή και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την προστασία της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου και της Εταιρείας.

 • Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τον προϋπολογισμό του 2021 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα επηρεαστούν σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας.
 • Επαναξιολογήθηκε προσεκτικά το Επενδυτικό πλάνο του 2021, όμως εκτίμηση της Διοίκησης είναι πως δεν θα επηρεαστεί ουσιωδώς η υλοποίησή του. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται διαρκώς με βάση την εξέλιξη της κρίσης.
 • Ο Όμιλος διαθέτει καλή χρηματοοικονομική θέση, ενώ η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα είναι σε υψηλά επίπεδα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετριασμού του ρίσκου, που ενέχει η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης αλλά και διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου.

  ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – Ανασκόπηση Αποτελεσμάτων

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 29,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 1,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στα 0,4 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ την περίοδο 01.01.2020-15.07.2020 είχαν παραιτηθεί των αμοιβών τους καθώς κατείχαν εκτελεστικές θέσεις στη συνδεδεμένη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ενώ αύξηση ποσού 0,06 εκατ. ευρώ οφείλεται σε δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση της Εταιρείας στις διατάξεις του νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 0,1 εκατ. ευρώ χαμηλότερα κατά 63,8%  έναντι 0,27 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, μείωση που οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο μέσο επιτόκιο απόδοσης όπως διαμορφώθηκε στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας εν μέρει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30.09.2021 ανέρχονταν σε 4,7 εκατ. ευρώ ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 2,6% έναντι 30,3 εκατ. το εννεάμηνο 2020.

Η Εταιρεία στις 13.09.2021 διένειμε υπόλοιπο μερίσματος για την χρήση 2020 και προμέρισμα για την χρήση 2021. Το ποσό του μερίσματος εγκρίθηκε στις 14.07.2021 κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ανήλθε σε 4.152.800 ευρώ ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του προμερίσματος για την χρήση 2021 ύψους 19.812.800 ευρώ ή 0,085 ευρώ ανά μετοχή το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο υπ’ αριθμόν 69/08.07.2021 συνιστώντας συνολική καταβολή 23.965.600 ή 0,103 ευρώ ανά μετοχή.

 ΑΔΜΗΕ Α.Ε. – Ανάλυση Εσόδων και Βασικών Λειτουργικών Δαπανών

Οι κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρέχονται από την Συγγενή Εταιρεία της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στα πλαίσια πληροφόρησης των επενδυτών για επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για το εννεάμηνο 2021.

Ανάλυση ΕσόδωνΟΜΙΛΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε εκατ. ευρώ9M 20219M 2020Δ%9M 20219M 2020Δ%
Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς203,0200,31,4%203,0200,31,4%
Έξοδα από σύμβαση παραχώρησης0,00,0n/a -2,0-0,6233,3%
Χρεώσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή119,0245,6-51,5%119,0245,6-51,5%
Αποδόσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή-119,0-245,6-51,5%-119,0-245,6-51,5%
Λοιπές πωλήσεις:      
Έσοδα από εργολαβίες 2,10,1n/a2,10,1n/a
Έσοδα Υποστήριξης Παγίων 6,97,0-2,3%6,97,0-2,3%
Ληφθείσες συμμετοχές πελατών1,32,5-47,6%1,32,5-47,6%
Έσοδα από ανάκτηση διοικητικών δαπανών0,60,2159,8%0,60,2159,8%
Λοιπές0,00,1-81,9%0,00,0n/a
Σύνολο Λοιπών Πωλήσεων10,910,09,1%10,99,910,3%
    Σύνολο213,9210,31,7%211,9209,61,1%

Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά το εννεάμηνο 2021 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 1,4%  και ανήλθαν στα 203,0 εκατ. ευρώ έναντι 200,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 γεγονός που οφείλεται μερικώς στην αύξηση ζήτησης φορτίων από το 2ο και 3ο τρίμηνο του έτους, αλλά κυρίως στον επαναπροσδιορισμό των χρεώσεων χρήσης συστήματος που προχώρησε τον Ιούνιο η ΡΑΕ με απόφασή  της για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021 με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2021. Σημειώνεται πως η υποανάκτηση των αντίστοιχων χρεώσεων των επτά πρώτων  μηνών του έτους αναμένεται να ανακτηθούν στο Απαιτούμενο Έσοδο του 2023. Ταυτόχρονα από την 1η Αυγούστου, τα πάγια του Συστήματος και του Δικτύου της Κρήτης ενσωματώθηκαν στο ΕΣΜΗΕ με συνέπεια στον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης συστήματος να περιλαμβάνεται και η χρέωση που προκύπτει από τους καταναλωτές της Κρήτης προσαυξάνοντας τη συνολική χρέωση κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ μηνιαίως.

Λειτουργικά ΈξοδαΟΜΙΛΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε εκατ. ευρώ9M 20219M 2020Δ%9M 20219M 2020Δ%
Αμοιβές προσωπικού42,940,07,3%42,740,06,9%
Εργολαβικό κόστος1,90,1n/a1,90,1n/a
Υλικά και αναλώσιμα 0,60,8-25,7%0,60,8-25,7%
Παροχές τρίτων  3,94,3-9,2%3,94,3-9,2%
Αμοιβές τρίτων  12,07,951,8%11,37,453,5%
Φόροι – τέλη2,31,920,9%2,31,922,2%
Λοιπά έξοδα 6,97,7-9,8%6,97,6-8,6%
Σύνολο70,662,712,7%69,762,012,5%

Οι συνολικές λοιπές πωλήσεις ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 9,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου που οφείλεται στη θετική συνεισφορά της αύξησης των εσόδων από εργολαβίες κατά 2 εκατ. ευρώ.  

Τα λειτουργικά έξοδα το εννεάμηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 12,7% και ανήλθαν σε 70,6 εκατ. ευρώ, έναντι 62,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2020.

Αναλυτικότερα, οι Αμοιβές προσωπικού εμφανίζονται αυξημένες κατά 7,3% στα 42,9 εκατ. ευρώ, λόγω της αναδρομικής αμοιβής τεχνικού προσωπικού βάσει της νέας συλλογικής σύμβασης  που αφορά παρελθόντα έτη ποσού 1 εκατ. ευρώ, ενώ το εργολαβικό κόστος διαμορφώθηκε στα 1,9 εκατ. ευρώ και το οποίο συνδέεται με την αντίστοιχη αύξηση των εργολαβικών εσόδων.  Παράλληλα τα κονδύλια Αμοιβές Τρίτων και Παροχές Τρίτων εμφάνισαν αθροιστικά μια αύξηση ποσού 3,7 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε αμοιβές απασχολουμένων με συμβάσεις έργου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ομίλου, ενώ τα Λοιπά έξοδα σημείωσαν μείωση κατά 9,8% στα 6,9 εκατ. ευρώ.

Οι Συνολικές προβλέψεις, ανήλθαν σε απελευθέρωση ποσού 2,03 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού ύψους 0,23 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε αγωγές τρίτων κατά της Συγγενούς που απορρίφθηκαν και για τις οποίες η ΑΔΜΗΕ ΑΕ είχε σχηματίσει σχετική πρόβλεψη αλλά και σε απελευθέρωση πρόβλεψης για τέλη κτηματογράφησης ποσού 1,1 εκατ. ευρώ. Οι Αποσβέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα  74,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,5%, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των περιουσιακών του στοιχείων κατά τους τελευταίους μήνες της προηγούμενης χρήσης ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα του Ομίλου παρέμειναν αμετάβλητα στα 5,4 εκατ. ευρώ, ωστόσο σημειώνεται πως το 3ο τρίμηνο παρουσιάζεται μια έκτακτη θετική επίδραση ποσού 2,9 εκατ. ευρώ η οποία προέκυψε από την επιτυχή αναδιαπραγμάτευση περιθωρίου επιτοκίου κοινοπρακτικού δανείου. Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν στα 12,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 26,8% ευρώ κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης την μόχλευσης της Συγγενούς Εταιρίας για τους σκοπούς της χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματός της ωστόσο η αναχρηματοδοτήση του κοινοπρακτικού δανείου που προχώρησε ο ‘Όμιλος το 2021 αντιστάθμισε μερικώς την συγκεκριμένη αύξηση του κόστους.   

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα περίοδο είναι 22% και ο φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 6,6 εκατ. ευρώ, ενώ η θετική επίδραση λόγω της μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που προέκυψε από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή ανήλθε στο ποσό των 8,8 εκατ. ευρώ. Το εννεάμηνο οι ενοποιημένες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 147,3 εκατ. ευρώ έναντι 150,3 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.

Οι Επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 241,8 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 4,3% έναντι 231,7 εκατ. ευρώ το  εννεάμηνο 2020 και αφορούν κυρίως τα έργα των Κυκλάδων (Φάση Δ), το έργο διασύνδεσης της Κρήτης-Πελοποννήσου και Κρήτης – Αττικής, καθώς επίσης έργα για την αναβάθμιση και ενίσχυση του Συστήματος Μεταφοράς.

Ο συνολικός Δανεισμός του Ομίλου, αφορά τα δάνεια της ΑΔΜΗΕ ΑΕ όπου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ 
Εκατ. Ευρώ
ΕΤΕπ440,2
Νέο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό405,0
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων1,7 
Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης δανείων-5,1
Κέρδος από τροποποίηση δανειακών όρων-2,9
Σύνολο838,8

Κύριες Εξελίξεις – Γεγονότα Περιόδου

Tον Ιούλιο η ΑΔΜΗΕ ΑΕ προχώρησε σε  έκδοση ομολογιών Ευρώ 90 εκατ.  με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης στο πλαίσιο του ομολογιακού δανείου της Εταιρείας, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο 2020, 400 εκατ. ευρώ.

Την 14.07.2021 εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ οι αλλαγές στο καταστατικό με στόχο την ευθυγράμμιση και συμμόρφωση της Εταιρείας με τον νέο νόμο 4706/2020, αναβαθμίζοντας το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησής της.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4821/2021, άρθρο 108, από την 01.08.2021, το σύνολο των παγίων περιουσιακών στοιχείων υψηλής τάσης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, από τη ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εντάσσονται στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και στο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ) του ΕΣΜΗΕ και τελούν υπό τη διαχείριση του ΑΔΜΗΕ. Σε ότι αφορά το τίμημα που καλείται να πληρώσει ο ΑΔΜΗΕ στη ΔΕΗ, αυτό θα αφορά στην εμπορική αξία των παγίων της Κρήτης.  

 • Συγκεκριμένα, το συνολικό τίμημα διακρίνεται σε δύο μέρη με το πρώτο να είναι ίσο με την ρυθμιστική αξία των παγίων και το οποίο θα συμπεριληφθεί άμεσα στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΕΣΜΗΕ από την ημερομηνία μεταβίβασης, για να ανακτηθεί μέσω των χρεώσεων χρήσης του ΕΣΜΗΕ. 
 • Σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων παγίων από ανεξάρτητο εξειδικευμένο εκτιμητή εγνωσμένης αξίας και κοινής αποδοχής των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ, βάσει του οποίου ο ΑΔΜΗΕ θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον ως τίμημα την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της ρυθμιστικής αξίας και της εμπορικής αξίας των παγίων.

Την 12.11.2021 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε ανακοίνωσή της προχώρησε σε έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την Ρυθμιστική Περίοδο 2022-2025, βάσει της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου που εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 495/2021 και θα εφαρμοστεί βάσει των προβλέψεων του αρ.15 του ν.4001/2011, καθώς και της Μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε μέχρι και το 2021 (Απόφαση ΡΑΕ 340/2014) αναφορικά με τα Έργα Μείζονος Σημασίας. Η ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης ήταν η 03.12.2021.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης 

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όλες οι δηλώσεις σχετικά με τη μελλοντική οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τις προοπτικές για το 2021 και για τα επόμενα χρόνια που βασίζονται στην επιχειρηματική στρατηγική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στα επιχειρηματικά της σχέδια, οι επιπτώσεις των παγκόσμιων, τοπικών οικονομικών και ενεργειακών συνθηκών, ο αντίκτυπος της κρίσης του δημόσιου χρέους, οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές, η μελλοντική διανομή μερισμάτων και οι πρωτοβουλίες διαχείρισης όσον αφορά στις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλέσουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων, διότι οι τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις ενδέχεται να μην είναι ακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αναμένονται στις μελλοντικές δηλώσεις για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων που περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το Ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. που σχεδιάστηκε αρχικά και εγκρίθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Συγγενούς Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις της Εταιρείας μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. είναι μέτοχος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ποσοστό 51%. Στο πλαίσιο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η μοναδική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι η συμμετοχή της στον ΑΔΜΗΕ και η μοναδική πηγή εσόδων της είναι το μέρισμα που εισπράττει. Η συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στον ΑΔΜΗΕ λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η αποστολή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι να ευθυγραμμίζεται με όλες τις δραστηριότητες της Συγγενούς της εταιρείας ΑΔΜΗΕ.

Οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.admieholding.gr 

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διαχειρίζεται το ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Βασική του αποστολή είναι η συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρικό ρεύμα κατά τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Από τις 20 Ιουνίου 2017 ο ΑΔΜΗΕ ακολουθεί το μοντέλο του πλήρως ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή και το ρυθμιστικό του πλαίσιο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την κοινοτική οδηγία 2009/72. Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών του Συστήματος.

Το δίκτυο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποτελείται από γραμμές μεταφοράς μήκους 12.393 χιλιομέτρων, εναέριες, υποβρύχιες και υπόγειες, καθώς και διεθνείς διασυνδέσεις με την Ιταλία, την Αλβανία, την Βόρεια Μακεδονία, την Βουλγαρία και την Τουρκία. Το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας και των συνδεδεμένων με αυτό νησιών λειτουργεί σε υψηλή (150kV) και υπερυψηλή τάση (400kV).

Πληροφορίες:

Γραφείο Σχέσεων με Επενδυτές

Τηλ: +30 210 3636 936, Email: ir@admieholding.gr

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 – 30/09/2021  

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου 
Ποσά σε εκατ. ευρώ9M 20219M 2020Δ%
Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης29,930,3-1,4%
Λειτουργικά Έξοδα0,50,289,9%
Κέρδη προ Φόρων29,530,3-2,7%
Καθαρά Κέρδη29,530,3-2,6%
Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ)0,130,13 
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης Περιόδου 
Ποσά σε εκατ. ευρώ30/9/202131/12/2020
*Αναδιατυπωμένα
Δ%
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού4,87,2-33,3%
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού734,9722,61,7%
ΣΥΝΟΛΟ739,7729,81,4%
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σύνολο Καθαρής Θέσης739,1729,7 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων0,00,0 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων0,50,1
ΣΥΝΟΛΟ739,7729,81,4%
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών  Περιόδου
Ποσά σε εκατ. ευρώ9M 20219M 2020
Κέρδη Προ Φόρων          29,5                           30,3 
Προσαρμογές για:
Κέρδη από ποσοστό συμμετοχής σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΑΔΜΗΕ 51%)        (29,9)                        (30,3)
Λοιπά            0,5                             0,7 
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 0,10,7
Είσπραξη μερίσματος από ΑΔΜΗΕ          21,5                           26,2 
Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων           (0,0)                          (0,0)
Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες21,526,2
Απόκτηση ιδίων μετοχών                –                           (0,2)
Διανομή μερίσματος σε μετόχους          (4,2)                          (7,0)
Διανομή προμερίσματος σε μετόχους        (19,8)                        (20,6)
Είσπραξη προσόδου από Τράπεζα της Ελλάδος            0,1                             0,1 
Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων          (0,0)                          (0,0)
Πληρωμή τόκων          (0,0)                          (0,0)
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες-23,9-27,7
Καθαρή αύξηση  χρηματικών διαθεσίμων          (2,3)                          (0,8)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης περιόδου 7,08,5
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους περιόδου4,77,7

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 – 30/09/2021                                    (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Όμιλος Εταιρεία
Έσοδα01/01/2021- 30/09/202101/01/2020- 30/09/202001/01/2021- 30/09/202101/01/2020- 30/09/202011
Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς203.047200.304203.047200.304
Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης–   -2.022-599
Έσοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή119.045245.560119.045245.560
Έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή-119.045-245.560-119.045-245.560
Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων10.8739.96510.8709.853
Συνολικά έσοδα213.920210.269211.895209.557
Έξοδα /(έσοδα)
Αμοιβές προσωπικού42.90740.00042.70939.963
Αποσβέσεις  74.35364.96374.32364.955
Εργολαβικό κόστος1.941511.94151
Υλικά και αναλώσιμα 591795591795
Παροχές τρίτων  3.9404.3393.9404.339
Αμοιβές τρίτων  11.9817.89111.3397.388
Φόροι – τέλη2.2931.8962.2871.871
Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) για κινδύνους και έξοδα-2.034-228-2.030-216
Λοιπά έσοδα-1.130-1.329-1.066-1.470
Λοιπά έξοδα 6.9297.6826.9417.595
Συνολικά έξοδα141.771126.060140.974125.270
Κέρδη Περιόδου προ φόρων & χρημ/κων   αποτελεσμάτων72.14884.20970.92184.287
Χρηματοοικονομικά έξοδα-12.461-9.826-12.268-9.812
Χρηματοοικονομικά έσοδα5.4505.4104.8804.785
Κέρδη περιόδου προ φόρων65.13879.79463.53379.259
Φόρος εισοδήματος -6.570-20.393-6.142-20.228
Καθαρά κέρδη περιόδου58.56859.40057.39159.031

Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 30/09/2021                                                  (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Όμιλος Εταιρεία
30/09/202131/12/2020 30/09/202131/12/202012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις  2.621.8722.465.3042.621.4332.464.781
Ασώματες ακινητοποιήσεις 5.4816.5965.4186.522
Δικαιώματα χρήσης παγίων1.3451.0721.2711.072
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις–                 – 201.800201.800
Επενδύσεις σε συγγενείς1.5311.2391.0501.050
Χρηματ/κα περ. στοιχεία στο αποσβ/νο κόστος4.0274.0354.0274.035
Μακροπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης3.6913.8692.6412.763
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις18.2867.45118.2867.451
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   2.656.2332.489.565 2.855.9252.689.474
Κυκλοφορούν ενεργητικό   
Αποθέματα  59.52253.08059.52253.080
Εμπορικές απαιτήσεις  189.807180.088186.271180.954
Λοιπές απαιτήσεις 93.928110.64191.289110.318
Βραχυπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης141190131119
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών183.756248.478178.126161.359
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 527.154592.477 515.340505.830
Σύνολο ενεργητικού 3.183.3873.082.042 3.371.2653.195.304
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 38.44438.44438.44438.444
Τακτικό αποθεματικό 13.01413.01412.81512.815
Λοιπά αποθεματικά-11.384-11.201-11.376-11.197
Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων 893.967886.163893.967886.163
Αποτελέσματα εις νέο 455.270438.776450.554435.237
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   1.389.3121.365.197   1.384.4041.361.462
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμος δανεισμός  804.083719.379776.838721.539
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού17.07317.43617.07317.436
Λοιπές προβλέψεις 19.00722.36319.00722.363
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις179.648196.383179.717196.393
Επιχορηγήσεις 338.712325.287338.712325.287
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις1.1449581.078958
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης                – 181.576130.940
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις23.47720.21915.34015.472
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   1.383.1441.302.026   1.529.3411.430.389
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   159.715200.160162.252188.185
Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης44.373
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις244150238150
Βραχυπρ/σμο μέρος μακροπρ/μου δανεισμού 34.76035.03834.76035.038
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος23.89531.38222.60530.982
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 69.68014.30770.65615.316
Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά)122.637133.781122.637133.781
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   410.931414.819 457.520403.453
Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων  3.183.3873.082.042 3.371.2653.195.304

ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-30/09/2021

(Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΌμιλοςΕταιρεία
01/01/2021- 30/09/202101/01/2020- 30/09/202001/01/2021- 30/09/202101/01/2020- 30/09/202013
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δρασ/τες 
Κέρδη προ φόρων 65.13879.794 63.53379.259 
Προσαρμογές για: 
Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων83.80770.830 83.77670.822 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -9.454-5.867-9.454-5.867
Πιστωτικοί τόκοι-5.412-5.410-4.880-4.785
Λοιπές προβλέψεις-1.978-225-2.030-216
Διαγραφές παγίων και μεταφορές στο εργολαβικό κόστος2.6641.119 2.6641.119 
Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων3652.953 1802.953 
Κέρδος από απαναγνώριση RoU-39– – – 
Κέρδος από απo-αναγνώριση οπτικών ινών-67– -67– 
Κέρδος από συγγενείς εταιρείες-296-114– – 
Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι-έξοδα12.0966.873 12.0876.859 
Προβλέψεις προσωπικού 521317 521317 
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης147.346150.269 146.332150.460 
(Αύξηση)/μείωση σε:   
Εμπορικές απαιτήσεις8.045-1.488-5.043-1.802
Λοιπές απαιτήσεις-13.375-30.233-11.043-27.920
Αποθέματα-7.5221.779 -7.5221.779 
Αύξηση/(μείωση) σε:
Εμπορικές υποχρεώσεις-33.065-32.545-9.437-21.754
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα-4.15520.473 -6.00117.378 
Καταβολές αποζημίωσης στην περίοδο-805-306-805-306
Πληρωμές φόρου εισοδήματος-174-2.495-2.224
Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες96.294105.456 106.480115.612 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
Είσπραξη τόκων 2.3205.591 1.5274.785 
Είσπραξη επιχορηγήσεων22.87812.711 22.87812.711 
Είσπραξη κεφαλαίου από Χρηματοδ. Μισθώσεις352– 
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες και σε  χρηματ. στοιχείων -50-1.550
Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων -222.192-193.657-120.824-150.078
Καθαρές ταμειακές (εκροές) από επενδυτικές δρασ/τες-196.642-175.407-96.418-134.132
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Αποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού-30.667-49.414-30.667-49.414
Πληρωμή μερισμάτων, προμερισμάτων-42.074-51.457-42.074-51.457
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσια)-163-69-163-69
Έξοδα σύναψης δανείων-789-4.560-2.400
Αντλήσεις Δανείων120.000100.000 90.000100.000 
Πληρωμή τόκων -10.682-6.705-10.391-6.702
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από χρηματ/κές δρασ/τες35.625-12.2056.705-10.042
Καθαρή (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών-64.722-82.15716.768-28.562
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, έναρξης χρήσης 248.478425.170 161.359224.351 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, τέλους χρήσης 183.756343.013 178.126195.788 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el) που εφαρμόζονται από την 3η Ιουλίου 2016 στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ),  o Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της χρηματοοικονομικής του θέσης. Οι εναλλακτικοί δείκτες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου και της Εταιρείας χρησιμοποιούνται οι κάτωθι δείκτες:

Δημοσιευμένα κέρδη EBIΤ (Δείκτης κερδών πριν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τον φόρο εισοδήματος) 

Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί την καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πωλήσεων  μείον το σύνολο των εξόδων. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο των πωλήσεων.

Συγκρίσιμα κέρδη EBIT (Adjusted EBIT)

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBIT (Adjusted EBIT) ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη EBIT, προσαρμοσμένα με την επίδραση από α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων.

Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA (Δείκτης κερδών πριν από τις αποσβέσεις και απομειώσεις, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τον φόρο εισοδήματος)  

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πωλήσεων  μείον το σύνολο εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο των πωλήσεων.

Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (Adjusted EBITDA)   

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (Adjusted EBITDA) ορίζονται ως τα Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA, προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), και β) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων .

Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και δ) των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων.

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη (Adjusted Net Income)

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ορίζονται ως τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη όπως προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών , γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και δ) των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων.

Δείκτης Καθαρού δανεισμού/EBITDA

Ο δείκτης Καθαρός δανεισμός/EBITDA αντικατοπτρίζει κατά πόσο τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων του Ομίλου και της Εταιρείας καλύπτουν τον καθαρό δανεισμό της (όπως αυτός ορίζεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο). 

Καθαρός Δανεισμός 

Ως καθαρός δανεισμός ορίζεται ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός συμπεριλαμβανομένου και των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών και υποδεικνύει το επίπεδο ρευστότητας καθώς και την ικανότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να αποπληρώνει τους τόκους.

Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει πόσο αποδοτικά χρησιμοποίησε ο Όμιλος και η Εταιρεία τα κεφάλαιά της για να δημιουργήσει πρόσθετα κέρδη και υπολογίζεται ως εξής: Κέρδη προ φόρων προς Ίδια Κεφάλαια.

Ο υπολογισμός των παραπάνω δεικτών (εκτός από τους συγκρίσιμους επιλεγμένους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης) προκύπτει απευθείας από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τον τρόπο υπολογισμού των συγκρίσιμων επιλεγμένων εναλλακτικών δεικτών μέτρησης.

Εικόνα που περιέχει πίνακας

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

*Κυρίως περιλαμβάνονται : 

Σχετικά με το εννεάμηνο:

α) για το εννεάμηνο 2021 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας ποσού 0,06 εκατ. ευρώ, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,46 εκατ. ευρώ, απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2,03 εκατ. ευρώ καθώς επίσης στα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία περιλαμβάνεται αναδρομική χρέωση ποσού 1,05 εκατ. ευρώ που οφείλεται σε αμοιβές προς στο τεχνικό προσωπικό από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ΕΣΣΕ 2021-2024.

β) για το εννεάμηνο 2020 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας ποσού 0,111 εκατ. ευρώ, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,206 εκατ. ευρώ, καθώς και απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,228 εκατ. Ευρώ.

Σχετικά με το 3ο τρίμηνο:

α) για το 3ο τρίμηνο 2021 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας ποσού 0,02 εκατ. ευρώ, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,02 εκατ. ευρώ, πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,9 εκατ. ευρώ καθώς επίσης στα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία περιλαμβάνεται αναδρομική χρέωση ποσού 1,05 εκατ. ευρώ που οφείλεται σε αμοιβές προς στο τεχνικό προσωπικό από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ΕΣΣΕ 2021-2024.β) για το 3ο τρίμηνο 2020 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας ποσού 0,002 εκατ. ευρώ, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,02 εκατ. ευρώ, καθώς και απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,376 εκατ. ευρώ.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί