Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Δευτέρα 9 και Τρίτη 10 Αυγούστου

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Δευτέρα 09  Αυγούστου  2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 09:00 

Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 12:00 

Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: dsymvoulio@heraklion.gr   ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813409119, 2813409117), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (09:00 – 12:00).

Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, που εισηγούνται τα παρακάτω θέματα είναι διαθέσιμοι και κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (09:00- 12:00), προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα.

                                         ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020.
 2. Έγκριση νέας θέσης περιπτέρου στην συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου, Γ. Παπανδρέου & Ερωφίλης (απόφαση 65/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 3.  Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου – Εξόδου επί της οδού Ευβοίας, για έκδοση Άδειας για προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδων τένις) και αναψυκτήριου  – καφετέρια σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις με πρόσωπο επί της Λ. 62 Μαρτύρων και της οδού Ευβοίας, εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, εντός Γ.Π.Σ. του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 70/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 4. Έγκριση προσωρινών – εργοταξιακών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την αναδιαγράμμιση οδών και διαβάσεων πεζών εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 72/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

Την Τρίτη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα: 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με 2 αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με  τα αιτήματα (7) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 βάση 5 αιτημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.
 4. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού έτους 2021 για την είσπραξη της χρηματοδότησης για τις σχολικές καθαρίστριες στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και για την χρηματοδότηση για τη Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
 5. Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής κατά της με αρ.πρωτ.6236/13-07-2021 απόφασης της κ. Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 6. Λήψη απόφασης για την ανάθεση της σύνταξης γνωμοδότησης από καθηγητή Νομικής Σχολής.
 7. Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006 κατά της με αρ.πρωτ.4854/07-07-2021 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 8. Οριστικοποίηση του σχεδίου απόφασης 392/2021 της Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Οριστικοποίηση του σχεδίου απόφασης 572/2021 της Οικονομικής Επιτροπής.
 10. Τροποποίηση της 392/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Σύνθεση ομάδας έργου του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Αποφευκτέα και μη τροφικά υπολείμματα: μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές» και ακρωνύμιο «A2UFOOD» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αστικών καινοτόμων δράσεων (UIA)».
 11. Τροποποίηση της 207/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και την επανασυγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Ενίσχυση κτηρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας”.
 12. Ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση και επισκευή τμήματος κεντρικού αγωγού άρδευσης με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων στην τοπική κοινότητα Προφήτη Ηλία» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 13. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πέντε (5) επιβατικών υβριδικών οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 90.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 14. Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης της προμήθειας με τίτλο: «Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων γεωτρήσεων άρδευσης», συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού και παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης.
 15. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου32 παρ.γ΄, του Ν.4412/2016 για την προμήθεια τοποθέτηση πλεξιγκλάς για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορονοϊού COVID-19. 
 16. Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο « Μελέτη για την αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτιας ζώνης της παλιάς Ηλεκτρικής» έγκριση του φακέλου μελέτης και των όρων δημοπράτησης.   
 17. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την: «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» – Ανάδειξη οριστικού μειοδότη.  
 18. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο « Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχής Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά».
 19. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «HERAKLION GASTRONOMY FESTIVAL».  
 20. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη -κατακύρωση για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου».  
 21. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την «Προμήθεια πληροφοριακών  πινακίδων Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου» για το έτος 2021.
 22. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την «Προμήθεια-έκδοση λευκώματος και εκτυπώσεων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, Δήμου Ηρακλείου».  
 23. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία: «Συντήρηση  κοινοχρήστων χώρων πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για δύο έτη».
 24. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 3Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
 25. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
 26. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 2Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
 27. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 4Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
 28. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ».
 29. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ».
 30. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας και υπηρεσιών ταχυμεταφορών από και προς το Δήμο».
 31. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 1ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου».
 32. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης – βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Συμφωνία – πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής». 
 33. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ».
 34. Τροποποίηση και 3η παράταση της διάρκειας της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών για την λειτουργία συστήματος τηλεματικής».
 35. Τροποποίηση της σύμβασης, παράταση της διάρκειας, μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέρους των παραδοτέων και τροποποίηση του τρόπου πληρωμής, της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΕCOROUTS’».  
 36. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστους και αθλητικούς χώρους-3ο υποέργο: Συντήρηση Λεωφόρου 62 Μαρτύρων». 
 37. Συγκρότηση επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτιας ζώνης της παλιάς Ηλεκτρικής», π.α. 72.222,35 ευρώ με ΦΠΑ.
 38. Εξειδίκευση ποσού και έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα τη Δευτέρα 09/08/2021 με επιστροφή τη επόμενη μέρα.
 39. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.500,00€ του Κ.Α. 20-6266.001 με τίτλο: «Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ».
 40. Εξειδίκευση πίστωσης της δαπάνης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Καπετάν Μιχάλης του Δημήτρη Μαραμή».
 41. Εξειδίκευση ποσού για «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση φωτισμό καθαριότητα κλπ (κοινόχρηστα)» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί