Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα: 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ορισμός Επιτροπών Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 
 2. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη – κατακύρωση προμήθειας για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για Α) τη διαχείριση κτηνιατρικών αποβλήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου Δ. Ηρακλείου Κρήτης και Β) αποθήκευσης μεταφοράς και διαχείρισης επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων της διεύθυνσης κοινωνικής ανάπτυξης Δ. Ηράκλειου Κρήτης. 
 3. Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη «Προμήθεια οχημάτων (δυο μικρών φορτηγών ελαφρού τύπου 4×4, τριών επιβατικών αυτοκινήτων, ενός μικρού βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 
 4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο : «Δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές A2UFOOD» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παραγρ.8α του Ν.4412/2016.
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της πράξης «Δημιουργία ενιαίου Συστήματος ενημέρωσης επισκεπτών Δήμου Ηρακλείου (INFO point & INFO kiosks) και ανάπτυξη εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης «Heraklion Gastronomy».
 6. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια «Αναβάθμιση δικτύου παιδικών χαρών & υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων στον αστικό ιστό», στο πλαίσιο υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις αστικής αναζωογόνησης στο Δήμο Ηρακλείου», στην Πρόσκληση ΑΤ06, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος  Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση». 
 7. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία άρθρο 147) εκτέλεσης του έργου : « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΧ .1214 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ » Δήμου Ηρακλείου. 
 8. Παράταση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με θέμα «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων δημοτικών ακινήτων». 
 9. Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ», λόγω αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού.
 10. Εισήγηση για παράταση της σύμβασης με την εταιρεία INCOTECH ΜΕΠΕ ανάδοχο στην «Προμήθεια – εγκατάσταση απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευση χρηστών (όπου απαιτείται)  για την εφαρμογή συστήματος υλοποίησης στην πηγή  (παραδοτέα 4.2.1) και την λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (παραδοτέο 5.2.1) της Πράξης με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον και ακρωνύμιο “ACUA” στο πλαίσιο του Ε.Π INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.
 11. Έγκριση παράτασης του έργου : «Μονώσεις σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου».  
 12. Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκου μέσου (ανακοπής) και αίτηση αναστολής κατά της με ΔΔΠ1/2021 διαταγής προς πληρωμή του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.    
 13. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «ΣΑΡΡΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε.» λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 14. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Νικολάου Ζαχαριάδη λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 15. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Γεωργίου Κολοβού λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 16. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Δημητρίου Αναστασιάδη  λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 17. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Αντωνίου Κούτρη  λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 18. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΕ» λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 19. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Γεωργίου Μαυράκη  λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 20. Έγκριση για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ Μεσαμπελιών – Τμήμα 2», Δήμου Ηρακλείου.
 21. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σύλλα».

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί