Υπόμνημα σε Κ. Μητσοτάκη και Κ. Καραμανλή από τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας για το αεροδρόμιο Καστελίου

Υπόμνημα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή παρέδωσε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Μανώλης Φραγκάκης, σχετικά με την κατασκευή του αεροδρομίου Καστελίου.

Αναλυτικά, στο υπόμνημα αναφέρεται:

Αναλυτικό υπόμνημα θέσεων & προτάσεων Δήμου Μινώα Πεδιάδας
αναφορικά με το έργο «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία –
Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης
και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων»

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, η κατασκευή του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Καστελλίου
Ηρακλείου Κρήτης αποτελεί ένα εμβληματικό έργο ανάπτυξης τόσο σε εθνικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Το νέο αεροδρόμιο θα αποτελέσει
βασική πύλη εισόδου – και βάση για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη – όχι μόνο
για το ίδιο το νησί της Κρήτης, αλλά και για ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο και την
ελληνική οικονομία.
Το εν λόγω έργο, το οποίο εξαγγέλθηκε για πρώτη φορά το 2003, βρίσκεται πλέον
– μετά από 17 χρόνια – σε διαδικασία υλοποίησης, έπειτα από πολλές ανακοινώσεις,
αναβολές και ακόμη περισσότερα εμπόδια.
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, αποτελεί την περιοχή που θα φιλοξενήσει και θα
υποδεχθεί αυτό το μεγάλης εθνικής κλίμακας έργο υποδομής, το οποίο αναμφίβολα
επηρεάζει και επαναπροσδιορίζει τα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και
αναπτυξιακά δεδομένα της περιοχής μας.
Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας την ανάγκη, αφενός να μετριαστούν οι
συνέπειες που θα προκύψουν στην περιοχή του Δήμου από την κατασκευή και
λειτουργία του έργου (απώλεια παραγωγικής γης και αντίστοιχων θέσεων εργασίας,
δέσμευση φυσικών πόρων, κ.λπ.) και αφετέρου να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο
πλαίσιο τοπικής ανάπτυξης που θα διασφαλίζει την οικονομική και κοινωνική
συνοχή της περιοχής, ταυτόχρονα με την προστασία και ορθολογική διαχείριση των
πόρων του Δήμου (φυσικών, πολιτιστικών, κλπ), σας γνωρίζουμε, ως Δημοτική Αρχή
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ότι με γνώμονα τις ομόφωνες Αποφάσεις των
Συλλογικών Οργάνων του Δήμου και παράλληλα με τη διαδικασία κατασκευής του
ανωτέρω έργου, απαιτείται να υπάρξει μέριμνα από πλευράς Πολιτείας για την
υλοποίηση των κάτωθι:

3

 1. Θεσμοθέτηση της ex officio συμμετοχής του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας στο
  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης του Νέου Αεροδρομίου.
  Ζητούμε την άμεση θεσμοθέτηση της ex officio συμμετοχής του εκάστοτε Δημάρχου
  Μινώα Πεδιάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης του Νέου
  Αεροδρομίου, καταλαμβάνοντας μια από τις πέντε θέσεις που προβλέπει η σύμβαση
  για εκπροσώπους του Δημοσίου ή τη μοναδική θέση του συμβούλου κοινής
  αποδοχής. Εξάλλου αυτό αποτελεί και δέσμευση της Ελληνικής Πολιτείας, δια της
  δημόσιας δέσμευσης του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη
  κατά την τελετή υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης στο Καστέλλι στις
  21.02.2019, θέση προς την οποία ήταν σύμφωνος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου
  εταιρείας.
 2. Αντισταθμιστικό αντάλλαγμα υπέρ Δήμου 1,0 + 0,5 %
  Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης το αντισταθμιστικό αντάλλαγμα που θα
  καταβάλλεται από την εταιρεία που θα διαχειρίζεται το αεροδρόμιο προς το Δήμο
  Μινώα Πεδιάδας ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί των συνολικών εσόδων
  εκμετάλλευσης της Εταιρείας του κάθε οικονομικού έτους της περιόδου λειτουργίας
  του Αεροδρομίου και το οποίο θα κατανέμεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
  Το εν λόγω αντισταθμιστικό αντάλλαγμα δεν ανταποκρίνεται ωστόσο στο μέγεθος
  της επιβάρυνσης που θα δεχτεί ο Δήμος από τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου
  και συνακόλουθα στις πρόσθετες ανάγκες που θα προκύψουν σε επίπεδο
  υποδομών και όχι μόνο.
  Δεδομένης της ήδη κυρωμένης σύμβασης, που δυσκολεύει την αύξηση του ποσοστού
  αυτού, ζητάμε τη δέσμευσή σας ότι το 50% του 1% που αφορά στο αντισταθμιστικό
  αντάλλαγμα για την Περιφέρεια Κρήτης και τους όμορους Δήμους, θα αφορά σε έργα
  τα οποία σχετίζονται και με το Δήμο μας (διαδημοτικά έργα, έργα με υψηλό
  κοινωνικό αποτύπωμα και για το Δήμο μας, κλπ)
 3. Χρηματοδότηση Δήμου Μινώα Πεδιάδας για Τεχνική και Νομική Υποστήριξη
  Η κατασκευή και λειτουργία του νέου αεροδρομίου οφείλει να συνοδευτεί από την
  κατάρτιση και χρηματοδότηση ενός μεσοπρόθεσμου ολοκληρωμένου αναπτυξιακού
  προγράμματος χωρικών έργων και παρεμβάσεων στην περιοχή του Δήμου με βασικό
  στρατηγικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής στηριγμένη στην ανάπτυξη
  ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο ιδιαίτερο
  περιβάλλον της, με ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού της ενδιαφέροντος και με
  στήριξη της παραγωγής τοπικών προϊόντων και τη διασύνδεσή τους με την
  τουριστική δραστηριότητα.
  Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε, επιπλέον του παραπάνω χρηματοδοτικού
  προγράμματος, τη στελέχωση του Δήμου, με ειδικό επιστημονικό προσωπικό –
  τεχνικούς και νομικούς συμβούλους – με κάλυψη της σχετικής δαπάνης από πόρους
  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών . Τα στελέχη αυτά θα επικουρούν τις
  δημοτικές υπηρεσίες και θα παρακολουθούν την ως άνω διαδικασία συμβάλλοντας
  ταυτόχρονα με την παροχή τεχνικών και νομικών υπηρεσιών, στην απρόσκοπτη
  συνεργασία του Δήμου με τα συναρμόδια Υπουργεία και την Εταιρεία για την
  επίλυση και διευθέτηση πάσης φύσεως θεμάτων που σχετίζονται με το έργο του

4
Αεροδρομίου αλλά και με την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου .

 1. Καταβολή δίκαιων αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες απαλλοτριούμενων εκτάσεων.
  Για την κατασκευή του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου απαλλοτριώνονται
  9.250 στρεμ. (28 τμήματα ) τα οποία κατανέμονται σε 6.985 στρεμ. (16 τμήματα και
  5.522 ιδιοκτήτες) στην περιοχή του κάμπου Καστελλίου και αφορούν στην κατασκευή
  του αεροδρομίου και 1.012 στρεμ. για την κατασκευή των δρόμων από και προς το
  αεροδρόμιο καθώς και 1.252 στρεμ. για την άρση των εμποδίων.
  Η απαλλοτρίωση της έκτασης των 6.985 στρεμ. συντελείται κατά κύριο λόγο στους
  οικισμούς του Ευαγγελισμού (4.250 στρεμ.) και Ρουσσοχωρίων (2.000 στρεμ.) σε
  συνολικό ποσοστό απαλλοτρίωσης 90%, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.
  Ειδικότερα στον Ευαγγελισμό απαλλοτριώνεται κατά μέσον όρο το 61% της γης.
  Αποτέλεσμα αυτής της ιδιαιτερότητας της απαλλοτρίωσης είναι ότι πολλοί
  ιδιοκτήτες καταλήγουν ακτήμονες και άνεργοι και ανατρέπεται ριζικά ο τρόπος ζωής,
  η απασχόληση και η οικονομική τους κατάσταση.
  Ως Δήμος, με αίσθημα ευθύνης απέναντι και στους κατοίκους της περιοχής, δεν
  αποδεχόμαστε την Έκθεση Εκτίμησης της πιστοποιημένης εκτιμήτριας του
  Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό της αξίας των
  απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών και ζητούμε από τα αρμόδια Υπουργεία όπως
  ενεργοποιηθεί η διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 1859/1989 που θέσπισε, ίσως για
  πρώτη φορά, συμπληρωματική, πέραν της νόμιμης αποζημίωσης, για την
  απαλλοτρίωση, με κοινωνικά κριτήρια, με τον όρο “χρηματική κοινωνική
  αποκατάσταση” υπέρ των ιδιοκτητών, των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των
  αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για τις απαλλοτριώσεις που έγιναν για την κατασκευή
  των έργων (σχετ. το υπ. αρ. 1783/06.02.2019 έγγραφο Δήμου Μινώα Πεδιάδας).
 2. Αυστηρή εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων σε συνέχεια της Μελέτης
  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  Ζητούμε την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή και έλεγχο τήρησης των Περιβαλλοντικών
  Όρων που τέθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 143779/28-08-2009 “’Έγκριση
  περιβαλλοντικών όρων για το Νέο Αερολιμένα Καστελλίου στο Νομό Ηρακλείου
  Κρήτης και την οδική του σύνδεση με το Βόρειο Οδικό ‘Άξονα Κρήτης και την οδό
  Ηρακλείου – Μάρθας”, σε συνέχεια της τροποποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών
  Επιπτώσεων, με βάση τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έχουν γίνει από τους
  τοπικούς φορείς.
  Παράλληλα, ζητούμε όπως προβλεφθεί με απόφαση Υπουργού η συγκρότηση
  θεσμικής επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου Μινώα
  Πεδιάδας, της Περιφέρειας Κρήτης, του Τ.Ε.Ε.-Τ.Α.Κ., επιστημονικών οργανώσεων και
  τοπικών φορέων, με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την παρακολούθηση της τήρησης
  των όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ιδιαίτερα στα επίπεδα των
  ρύπων και του θορύβου.

5

 1. Παροχή οικονομικών κίνητρων για τη μετεγκατάσταση/ανακαίνιση κι
  ενεργειακή αναβάθμιση των οικιών που βρίσκονται εντός οικισμών άμεσης
  γειτνίασης με το νέο αεροδρόμιο.
  Με τη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρόμιου Καστελλίου, επιβάλλεται να
  ληφθεί μέριμνα από τα συναρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών,
  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Οικονομίας και Οικονομικών για την επιδότηση της
  μετεγκατάστασης του συνόλου των θιγόμενων οικισμών, εφόσον οι κάτοικοί τους το
  επιλέξουν. Για την δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη νομοθετική
  ρύθμιση. Αντίστοιχα θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη για όσους κατοίκους
  επιλέξουν να παραμείνουν στους ανωτέρω οικισμούς, στους οποίους θα πρέπει να
  δοθούν, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων, οι δυνατότητες και τα κίνητρα να
  ανασκευάσουν τις οικίες, όπως για παράδειγμα με συστήματα συνολικής
  ηχομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου και στα κουφώματα.
 2. Νέες οδικές συνδέσεις του Νέου Αεροδρομίου Ηρακλείου.
  Απαιτείται η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την κατασκευή δρόμου ταχείας
  κυκλοφορίας περιμετρικά του αεροδρομίου που θα ξεκινά από την κεντρική πύλη
  του αεροδρομίου και θα καταλήγει σε αυτήν, ενώνοντας το Θραψανό με το
  Αρκαλοχώρι, να συνεχίζει μέσω Γαζέπη Μύλου, να περνά από το Καστέλλι και να
  φτάνει ξανά στην κεντρική είσοδο του αεροδρομίου. Επιπλέον απαιτούνται μελέτες
  για τη διασύνδεση του νέου Αεροδρομίου Καστελλίου με άλλες περιοχές της Κρήτης
  και χρηματοδότηση των συγκοινωνιακών έργων που θα προβλέπονται από τις
  μελέτες αυτές. Παρεμβάσεις αυτής της μορφής, κρίνονται απαραίτητες και πρέπει
  άμεσα να ξεκινήσει η κατασκευή τους.
 3. Υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφελείας και επάρκεια υδροδότησης του Νέου
  Αεροδρομίου Καστελλίου και μεταφοράς των καυσίμων.
  Το νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου αποτελεί ένα έργο του οποίου οι λειτουργίες κατά
  τους θερινούς μήνες, ιδιαίτερα στην ύδρευση και στην κατανάλωση ενέργειας, θα
  είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Ως εκ τούτου και με δεδομένες τις ήδη υψηλές ανάγκες
  του υπάρχοντος πληθυσμού, θα πρέπει:
  α) να επανασχεδιαστούν άμεσα τα δεδομένα της παροχής νερού προς το Νέο
  Αεροδρόμιο Καστελλίου και να χρηματοδοτηθεί η εκτέλεση των απαιτούμενων
  έργων. Ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας υδροδότησης του Νέου Αεροδρομίου είναι
  η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας, η οποία στο
  Διαχειριστικό της Σχέδιο προτείνει την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων για το σκοπό
  αυτό.
  β) να υπάρξει ενίσχυση των δικτύων ηλεκτρικής διασύνδεσης με στόχο την κάλυψη
  της μεγάλης αύξησης κατανάλωσης ενέργειας.
  γ) να υπάρξει, από την πλευρά της αναδόχου κοινοπραξίας, υιοθέτηση στόχων και
  πολιτικών μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, ώστε το αεροδρόμιο να
  λειτουργήσει ως «πράσινο αεροδρόμιο» με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

6

δ) να επανεξεταστεί ο τρόπος μεταφοράς καυσίμων και διερεύνησης της πρότασης
για δημιουργία νέου αγωγού.

 1. Σύνδεση του Βιολογικού του Καστελλίου με τον βιολογικό καθαρισμό του
  Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου.
  Ως Δήμος ζητούμε όπως υπάρξει θεσμική κατοχύρωση για την υποχρεωτική σύνδεση
  του βιολογικού καθαρισμού του νέου Αεροδρομίου με το αποχετευτικό σύστημα του
  Καστελλίου και των γειτονικών οικισμών που προβλέπονται στη σύμβαση,
  δεδομένου ότι ο βιολογικός καθαρισμός της περιοχής είναι εκ της κατασκευής του
  προβληματικός και παρουσιάζει σε καθημερινή βάση δυσλειτουργίες και
  προβλήματα. Θεσμική κατοχύρωση θα πρέπει να υπάρξει και για την εκτέλεση όλων
  των προαπαιτούμενων και συμπληρωματικών έργων αποχέτευσης.
 2. Αντικατάσταση υφιστάμενων δικτύων άρδευσης, ύδρευσης και δημοτικής
  οδοποιίας καθώς και ανόρυξη νέων αρδευτικών και υδρευτικών γεωτρήσεων
  από την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου.
  Η κατασκευή του νέου Αεροδρομίου Καστελλίου, επηρεάζει άμεσα τα υφιστάμενα
  δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης και δημοτικής οδοποιίας στην περιοχή απαλλοτρίωσης
  καθώς και σε ακτίνα εκτός της ανωτέρω περιοχής. Τα συγκεκριμένα δίκτυα, ιδιαίτερα
  εκείνα της άρδευσης και της ύδρευσης, η έκταση των οποίων υπερβαίνει τα όρια της
  ζώνης απαλλοτρίωσης, πρακτικά καθίστανται μη λειτουργικά. Αντίστοιχα και το
  δημοτικό αγροτικό οδικό δίκτυο, που αποκόπτεται, με την ζώνη απαλλοτρίωσης, από
  το υπόλοιπο τμήμα του, καθίσταται μη λειτουργικό και απαιτείται επανασχεδιασμός.
  Θεωρούμε ότι οι ανωτέρω παρεμβάσεις, καθώς και παρεμβάσεις σχετιζόμενες με την
  αντιπλημμυρική θωράκιση, και αφορούν την αποκατάσταση των υποδομών που
  επηρεάζονται από την κατασκευή του νέου Αεροδρομίου Καστελλίου, θα πρέπει να
  ενταχθούν, από τα συναρμόδια Υπουργεία, με συγκεκριμένη ενάριθμη Συλλογική
  Απόφαση Έργου (ΣΑΕ), στον προϋπολογισμό τους, και η χρηματοδότησή τους να γίνει
  είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τους είτε από Τομεακό Πρόγραμμα
  του ΕΣΠΑ.
 3. Ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
  Δεδομένου του μεγάλου αριθμού επιβατών που πρόκειται να υποδέχεται
  καθημερινά το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελλιού κατά τη φάση λειτουργίας του,
  αλλά και λόγω της ιδιαίτερου γεωμορφολογικού ανάγλυφου της περιοχής του
  Δήμου, υπάρχει σημαντική ανάγκη για ενίσχυση των πολιτικών Πολιτικής
  Προστασίας ως προς την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των
  έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του
  Δήμου και οι οποίες παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια.
  Στο πλαίσιο αυτό, αιτούμαστε την ίδρυση και λειτουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου
  στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα και με την υπ. αρ. 238/02-12-2019 [ΑΔΑ:
  Ψ6ΗΟΩΚ6-3ΗΙ] ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

7

 1. Μόνιμη εγκατάσταση προηγμένου μετεωρολογικού σταθμού και σταθμών
  μέτρησης των αέριων ρύπων.
  Δεδομένου του γεωγραφικού ανάγλυφου της περιοχής και της αναμενόμενης
  επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, ζητάμε τη
  μόνιμη εγκατάσταση προηγμένου μετεωρολογικού σταθμού και σταθμού μέτρησης
  των ατμοσφαιρικών παραμέτρων, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση ενημέρωση
  των δημοτών για την ποιότητα της ατμόσφαιρας αλλά και την ποιότητα του εδάφους
  και των επιφανειακών υδάτων τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο κυρίως κατά τη
  φάση λειτουργίας του αεροδρομίου. Ο προηγμένος μετεωρολογικός σταθμός θα
  δίνει τη δυνατότητα στους δημότες να ενημερώνονται άμεσα τόσο μέσω της
  ιστοσελίδας του Δήμου όσο και μέσω της ιστοσελίδας του αεροδρομίου για την
  κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος τόσο σε ότι αφορά την ατμόσφαιρα όσο και
  σε σχέση με το έδαφος και τα επιφανειακά ύδατα.
 2. Κατοχύρωση της προτεραιότητας που θα έχουν στις προσλήψεις του
  προσωπικού του νέου αεροδρομίου οι δημότες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
  Ζητούμε όπως υπάρξει ρητή θεσμική πρόβλεψη για την κατοχύρωση της
  προτεραιότητας που θα έχουν στις προσλήψεις του προσωπικού του νέου
  Αεροδρομίου οι δημότες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τόσο κατά την
  κατασκευαστική περίοδο όσο και για την περίοδο λειτουργίας του αεροδρομίου, για
  όλες ανεξαιρέτως τις ειδικότητες [σχετική η υπ. αρ. 307/2014 Απόφαση ΔΣ Μινώα
  Πεδιάδας / ΑΔΑ: 7878ΩΚ6-ΓΓΓ ].
 3. Ανάδειξη και ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
  Η Δημοτική Αρχή, εκφράζοντας και τους τοπικούς φορείς του Δήμου Μινώα
  Πεδιάδας, θεωρεί ότι θα πρέπει να προχωρήσει η εκπόνηση ενός προγράμματος για
  την ενοποίηση και την ανάδειξη τόσο των υφιστάμενων αρχαιολογικών χώρων
  (Ακρόπολη Λύττου, Ακρόπολη Σμαρίου, Ανάκτορο Γαλατά, Ιερό Προφήτη Ηλία
  Αρκαλοχωρίου, εργαστήρι Αγγειοπλαστικής Θραψανού, κ.α.), αλλά και αυτών που
  πιθανόν να βρεθούν κατά την κατασκευή του νέου Αεροδρομίου Καστελλίου, σε
  συνεργασία με την με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και τους
  τοπικούς φορείς.
 4. Πρόγραμμα ανάδειξης του αγροτικού τοπίου για την ανάσχεση του
  φαινόμενου της ερημοποίησης στην ενδοχώρα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
  Σε συνέχεια της εκπόνησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και στα πλαίσια της
  πολιτικής της για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή, η Δημοτική Αρχή
  επιδιώκει την ανάδειξη «παραδοσιακών» οικισμών και ζητά την πολιτική και
  οικονομική στήριξη της κυβέρνησης προκειμένου να προωθηθούν αναπλάσεις
  «παραδοσιακών» πυρήνων σε ιστορικούς οικισμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και
  να ανασχεθεί το φαινόμενο της ερημοποίησης στην ενδοχώρα του Δήμου.

8

 1. Στήριξη της ενδογενούς επιχειρηματικότητας.
  Η Δημοτική Αρχή, εκφράζοντας τους παραγωγικούς φορείς του Δήμου Μινώα
  Πεδιάδας, ζητάει τη λήψη μέτρων για τη στήριξη της ενδογενούς
  επιχειρηματικότητας και δει αυτής που σχετίζεται με την κύρια απασχόληση των
  δημοτών στον αγροτοδιατροφικό τομέα, η οποία και θα συμβάλλει στη βιώσιμη
  τοπική ανάπτυξη και στην αύξηση του τοπικού κεφαλαίου και του ακαθάριστου
  εγχώριου προϊόντος συνολικότερα.
  Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η διαμόρφωση ενός
  προγραμματικού πλαισίου συνεργασίας με εθνικούς και περιφερειακούς φορείς
  εκπαίδευσης για την χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης που θα
  απευθύνονται ειδικά στους κατοίκους του Δήμου Μινώα και θα έχουν ως αντικείμενο
  την επιχειρηματικότητα, τη βιολογική γεωργία, τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
  και τις βασικές αρχές μάρκετινγκ, καθώς επίσης την ανάπτυξη υπηρεσιών
  αγροτουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται φορείς όπως η Αναπτυξιακή Ηρακλείου και
  το ΚΕΚ του Επιμελητήριου Ηρακλείου ενώ επισημαίνεται και η ανάγκη επανέναρξης
  της λειτουργίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Μινώα από το έτος
  2021.

Με την βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στα ως άνω δίκαια αιτήματα
μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, προσβλέποντας σε μια γόνιμη και
εποικοδομητική συνεργασία προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης και του δημόσιου
συμφέροντος.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί