Νέο επιδοτούμενο αμειβόμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί την Πράξη με τίτλο “Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας ”.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα που έχουν τεθεί προς επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, στον Άξονα Προτεραιότητας 02 “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”.

Η Πράξη περιλαμβάνει:

 • Την υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης στο νομό Ηρακλείου, για 40 εργαζόμενους/ες του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης, (συνολικής διάρκειας 50 έως 120 ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες μαζί με Υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
 • Την Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι εργαζόμενοι/ες από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Οι επιχειρήσεις που θα στείλουν τους εργαζόμενους τους για να εκπαιδευτούν, δεν έχουν κανένα απολύτως κόστος
 • Η Εκπαίδευση θα γίνει εκτός ωραρίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνει Υπηρεσίες ΣυμβουλευτικήςΠρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) το οποίο δικαιούνται οι καταρτιζόμενοι εργαζόμενοι επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό των 5,00€ / ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

 • Ειδικός σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου / e-commerce
 • Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας*.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

*Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επιπλέον, αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.dpstudies.gr ή να απευθύνονται στα γραφεία του Εκπαιδευτικού Ομίλου dp studies στην οδό Κορωναίου 4 Ηράκλειο ή στην οδό Μελίνας Μερκούρη 64 Ηράκλειο. 

 • Τηλέφωνο: 2810.24.00.24, 2810.313.603 (από τις 10:00 έως 22:00)
 • Email: dpstudies@gmail.com

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 20 Οκτωβρίου 2019

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή οι θέσεις για το Νομό Ηρακλείου είναι περιορισμένες (40 θέσεις), θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 4. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφονται: ο Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α και Αριθμός   Μητρώου Ασφαλιζόμενου
 5. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα
 6. Αποδεικτικά Εργασιακής κατάστασης:

Για τους εργαζομένους: ένα από τα παρακάτω

 • Ατομικό λογαριασμό ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος/η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται  στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης, και η εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον ιδιωτικό τομέα
 • Τελευταία κατάσταση μισθοδοσίας, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος/η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται  στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης, και η εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον ιδιωτικό τομέα

Για τους εποχικά εργαζόμενους προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από:

 • To έντυπο καταγγελίας σύμβασης εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από άνεργο και εργοδότη
 • Είτε από τη Βεβαίωση λήξης Σύμβασης ορισμένου χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον εργοδότη
 • Ή από βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση
 • Ή από αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην αίτηση από τον ΟΑΕΔ 
 1. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία απευθύνεται στην Ε.Σ.Ε.Ε) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτότυπων

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί