Μέτρα κατά του πρακτορείου «Άργος» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε προσωρινή διαταγή για αναστολή εφαρμογής της νέας εμπορικής πολιτικής από το πρακτορείο διανομής Τύπου «Άργος» ενώ στις 22 Μαρτίου αποφασίζει για λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι το «Άργος», συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, ερευνάται όσον αφορά στη διαδικασία της διανομής του Τύπου, μετά τα στοιχεία που είχε φέρει στο φως το Documento, προκειμένου να αποφανθεί για το θέμα των ασφαλιστικών μέτρων.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) θα συνεδριάσει στις 22 Μαρτίου 2019 για να εξετάσει, κατόπιν εισήγησης κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 ν. 3959/2011, εάν πιθανολογείται παράβαση των άρθρων 2 ν. 3959/2011, και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από την εταιρεία «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» (ΑΡΓΟΣ) που δραστηριοποιείται στην αγορά διανομής τύπου.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η διαδικασία για την ενδεχόμενη λήψη ασφαλιστικών μέτρων της ΕΑ κατά της εταιρείας ΑΡΓΟΣ, αυτεπαγγέλτως και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (αρ. 25 παρ. 5 του ν. 3959/2011), ξεκίνησε στις 30.01.2019,.

Λόγω δε του εξαιρετικά επείγοντος, εν όψει του ότι εντός δύο ημερών, ήτοι από 01.02.2019 η Άργος θα έθετε σε εφαρμογή τη νέα εμπορική πολιτική της, εκδόθηκε, σύμφωνα με το αρ. 16 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης, από την ΕΑ, την 31.01.2019, απόφαση, για προσωρινή διαταγή, με την οποία αποφασίσθηκε, να ανασταλεί η εφαρμογή της αναγγελθείσας μονομερώς από την ελεγχόμενη εταιρεία, ως μέλλουσας να ισχύσει από 1-2-2019 νέας εμπορικής πολιτικής αυτής, μέχρι την δημοσίευση της απόφασης επί της εξέτασης λήψης ασφαλιστικών μέτρων.

Με την αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων διερευνάται πιθανολόγηση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, κατά τα άρ. 2 του ν. 3959/2011 και 102 της ΣΛΕΕ, της εταιρίας ΆΡΓΟΣ ως προς όλες τις πιθανές εκφάνσεις της εμπορικής της πολιτικής, βάσει των συλλεχθέντων στοιχείων της Υπηρεσίας και των αιτιάσεων εκδοτικών επιχειρήσεων, με γνώμονα την τυχόν απειλή της βιωσιμότητας των εκδοτικών επιχειρήσεων ή/και τη δημιουργία ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον στον θεσμό του ανταγωνισμού και κατ’ επέκταση στην πολυφωνία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), που θα πληγεί ανεπανόρθωτα σε περίπτωση παύσης λειτουργίας ενός ικανού αριθμού εκδοτικών επιχειρήσεων, συνεπεία της συμπεριφοράς της Άργος.

Κατά την Εισήγηση, επί της διαδικασίας για την ενδεχόμενη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, προτείνεται η εκ μέρους της ΕΑ αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Άργος, τα οποία θα ισχύουν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της υπόθεσης (αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου, για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 ή/και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ), και στα οποία ιδίως μπορούν να περιληφθούν τα κατωτέρω:

1) Να προχωρήσει η Άργος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του διατακτικού της παρούσας απόφασης σε ανάκληση της εφαρμογής της νέας εμπορικής πολιτικής της στο σύνολο των εκδοτικών επιχειρήσεων, να αναρτήσει σε εμφανή θέση στο διαδικτυακό τόπο της την ανακλητική δήλωση και να την κοινοποιήσει σε όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις.

2) Να προσκομίσει η Άργος άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση του διατακτικού της παρούσας, αποδεικτικά των ανωτέρω.

3) Να συνεχίσει να διανέμει έντυπο τύπο όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της.

4) Να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με το σύνολο των εκδοτικών επιχειρήσεων και να προτείνει εκ νέου, κατόπιν των διαπραγματεύσεων, τη νέα εμπορική πολιτική της, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αγοράς διανομής τύπου και το κοινό συμφέρον αμφότερων των πλευρών (της Άργος και των εκδοτικών επιχειρήσεων). Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις (για τις οποίες θα τηρηθούν πρακτικά) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση του διατακτικού της παρούσας απόφασης και θα θεωρούνται ολοκληρωθείσες με τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις.

5) Να οριστεί/ούν από την Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΑ εμπειρογνώμονας ή εμπειρογνώμονες, για τη διάγνωση του κατά πόσο η νέα τιμολογιακή πολιτική της Άργος, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών στοιχείων των συναλλασσομένων μερών, σχετικά με τις παρεχόμενες προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις υπηρεσίες είναι «εύλογη» ή «δίκαιη».

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί