Παράνομη ανάθεση σχεδόν 200.000 ευρώ από τη ΔΕΥΑΗ!- Δείτε τις αποφάσεις (έγγραφα)

Με διαδικασίες εντελώς παράνομες, εκτός κάθε πρόβλεψης της νομοθεσίας, όπως έκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) προχώρησε σε ανάθεση έργου που αγγίζει τις 200.000 ευρώ! Πρόκειται για την ανάθεση της “προµήθειας ανταλλακτικών για τις υπηρεσίες επισκευής των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων ύδρευσης-άρδευσης, για ένα τετράµηνο”, που έχει προϋπολογισμό 190.000 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ και ανατέθηκε χωρίς διαγωνισμό και μόνο μετά από την αναζήτηση προσφορών!

Η απόφαση ακυρώθηκε χθες από την Αποκεντρωμένη, καθώς, ούτως ή άλλως, η διαδικασία δεν έγινε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος των διαγωνισμών (όλες οι προμήθειες και οι εργασίες άνω των 60.000 ευρώ υποχρεωτικά περνούν μέσα από αυτή τη διαδικασία).

Στην ουσία έγινε με ανάθεση σε συγκεκριμένο προμηθευτή ο οποίος κατέθεσε προσφορά, μετά από διαπραγμάτευση, με έκπτωση 11% και συνολικό ποσό 169.100 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης, η ΔΕΥΑΗ επικαλέστηκε την κατεπείγουσα ανάγκη για την προμήθεια, που όμως δεν τεκμηριώθηκε, αλλά δε θα μπορούσε και να οδηγήσει στην ανάθεση μιας τόσο μεγάλου κόστους προμήθειας. Παράλληλα δε ζητήθηκαν ούτε όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος, αλλά ούτε εγγύηση!

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης, ακυρώνεται η υπ’ αριθµ. 382/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, που αφορά στην ανάθεση µετά από διαπραγµάτευση,
λόγω του κατεπείγοντος, της προµήθειας ανταλλακτικών για τις υπηρεσίες επισκευής των υποβρύχιων
αντλητικών συγκροτηµάτων ύδρευσης-άρδευσης, για ένα τετράµηνο, για τους εξής λόγους:
1. Η διαδικασία δεν έγινε ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει τις 60.000,00€,
όπως ορίζεται στο άρθρο 36 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 259 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
2. ∆εν προβλέφθηκαν οι απαραίτητες εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 72 παρ. 1 του ως άνω νόµου.
3. ∆εν προβλέφθηκε η προσκόµιση των δικαιολογητικών, που αναφέρονται στην παρ. Α της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πριν από την ανάθεση της σύµβασης, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 79 παρ. 5 εδαφ. 2 του Ν. 4412/2016.

4. ∆εν αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 269 παρ. δ του προαναφερόµενου
νόµου, στο οποίο εµπίπτει η ανωτέρω σύµβαση και όχι του άρθρου 32 παρ. 2 γ, όπως λανθασµένα
αναφέρεται στη εν λόγω απόφαση, καθώς δεν προκύπτει ότι η κατεπείγουσα ανάγκη οφείλεται σε
γεγονότα απρόβλεπτα, αλλά ούτε τεκµηριώνεται και η µη υπαιτιότητα της υπηρεσίας, όπως
προβλέπεται κατά πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ. πράξεις Τµ. IV 238/2010, 213,
227/2011, Tµ. VI 170/2011, Τµ. VII 246/2009, 57/2016, 8/2017, 16/2013, Κλιµ. ΣΤ’ 67/2011,
168/2015) και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Κατ. Οδηγία 1/2013/30-12-2013 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
Επίσης, κατά τα ανωτέρω, η διαδικασία αυτή νοµιµοποιείται µόνο για τις ποσότητες και το χρονικό
διάστηµα που είναι πράγµατι αναγκαία για την κάλυψη της κατεπείγουσας ανάγκης, γεγονός που
δεν προκύπτει από την ανωτέρω τετράµηνη σύµβαση ποσού 190.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), κατ’
αναλογία µε την ετήσια δαπάνη ύψους 430.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), η οποία αναφέρεται στην ως άνω
υπ’ αριθµ. 370/2018 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΗ.

Δείτε την απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ

Και το πλήρες κείμενο της ακυρωτικής

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί