Νέα υπόθεση με βιομηχανία απευθείας αναθέσεων του αντιδημάρχου Χερσονήσου- Όλες οι αποφάσεις έχουν κριθεί παράνομες από την Αποκεντρωμένη

Και δεύτερη, μέσα σε λίγες ώρες, υπόθεση βιομηχανίας απευθείας αναθέσεων με την απόφαση και την υπογραφή του ίδιου αντιδημάρχου, έρχεται στο φως στο δήμο Χερσονήσου. Και αυτή τη φορά ο προμηθευτής του δήμου προσέφυγε στα δικαστήρια για την είσπραξη των χρημάτων καθώς, όπως και στην υπόθεση που ήλθε χθες στο φως, δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα καθώς για τις αποφάσεις δεν προϋπήρξαν οι συλλογικές διαδικασίες για εκταμίευση των χρημάτων και την πληρωμή των τιμολογίων και άρα δεν υπήρχε περίπτωση να τις εγκρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Δείτε επίσης:

Δήμος Χερσονήσου: Απευθείας αναθέσεις 260.000 ευρώ σε μια μέρα, με απόφαση και υπογραφή ενός αντιδημάρχου! (έγγραφα)

Σφοδρή καταγγελία Λουλουδάκη για τον αντιδήμαρχο Χερσονήσου και τις απευθείας αναθέσεις

Μάλιστα στην δεύτερη αυτή σοβαρή υπόθεση που παρουσιάζει το Candiadoc, οι αποφάσεις του αντιδημάρχου για τις απευθείας αναθέσεις έχουν ακυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ως παράνομες.

Ο δήμος Χερσονήσου, παρ’ όλα αυτά, με δικαστική απόφαση και διαταγή πληρωμής υποχρεούται να καταβάλλει ποσό πάνω από 62.000 ευρώ στον προμηθευτή, καθώς, αν και δεν προηγήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες εντός του δήμου, ο αντιδήμαρχος Γ. Μεραμβελιωτάκης έχει υπογράψει όλα τα τιμολόγια.

Μια ακόμα πτυχή της υπόθεσης είναι ότι ενώ ο δήμος έχει δικαίωμα για άσκηση ανακοπής και την κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης η οποία λήγει σήμερα, μόλις σήμερα συζητήθηκε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή! Δηλαδή, ακόμα κι αν αποφασίσει να κάνει προσφυγή κατά της δικαστικής απόφασης, πιθανότατα θα χάσει την προθεσμία! Με ανάλογο τρόπο χειρίστηκε και την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων των 260.000 ευρώ, καθώς η συζήτηση για το αν θα γίνει προσφυγή, έγινε στο δημοτικό συμβούλιο την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας!

(δείτε πώς τελικά η Οικονομική Επιτροπή, παρά την αντίθετη εισήγηση του νομικού συμβούλου, αποφάσισε να κάνει προσφυγή την τελευταία στιγμή, “αδειάζοντας” ουσιαστικά τον αντιδήμαρχο και μη εγκρίνοντας τις δαπάνες)

Από τις δυο αυτές υποθέσεις φαίνεται να υπάρχει μια μεθόδευση που ξεφεύγει από το ούτως ή άλλως σοβαρό θέμα της βιομηχανίας των απευθείας αναθέσεων: καθώς οι διαδικασίες που ακολουθούνται δεν μπορούν να θεωρηθούν νόμιμες για τις άμεσες πληρωμές εργολάβων, αφού δεν εγκρίνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ακυρώνονται ως παράνομες από την Αποκεντρωμένη, ο αντιδήμαρχος υπογράφει τα τιμολόγια ως απόδειξη οφειλής στον προμηθευτή ή τον εργολάβο και με βάση αυτό εκείνος προσφεύγει στα δικαστήρια από τα οποία (με την υπογραφή του εκπροσώπου του δήμου, άρα την παραδοχή της οφειλής) εκδίδονται οι διαταγές πληρωμής!

Η νέα υπόθεση

Στη δεύτερη υπόθεση που θα συζητηθεί σήμερα το μεσημέρι στην Οικονομική Επιτροπή αφορά σε τιμολόγια ύψους 62.000 ευρώ για εργασίες που ανατέθηκαν απευθείας από τον αντιδήμαρχο τεχνικών Γ. Μεραμβελιωτάκη. Με την εισήγηση του νομικού συμβούλου του δήμου (ο οποίος αναφέρει ότι δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε βάρος της δικαστικής απόφασης, η οποία πάντως, όπως προαναφέραμε, ούτως ή άλλως χάνεται λόγω παρέλευσης της προθεσμίας) περιγράφονται όλες οι περιπτώσεις:

“1.- Τα με αριθμ. 189/02-04-2018, 190/02-04-2018, 192/03-04-2018, 191/02-04-2018, 193/03-04-2018, 194/04-04-2018 και 195/04-04-2018 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, συνολικής αξίας 62.425,22 € (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε ακριβή φωτοαντίγραφα, σε έκαστο των οποίων αναφέρονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες –από τον αιτούντα – εργασίες.

2.- Η από 15-01-2018 πρωτότυπη βεβαίωση με θέμα «Βεβαίωση καλής εκτέλεσης και παραλαβής των εκτελεσμένων εργασιών στο δήμο Χερσονήσου όπως περιγράφονται παρακάτω» η οποία είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα εργολήπτη – μηχανικό καθώς και από Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χερσονήσου κ. Μεραμβελιωτάκη Γεώργιο στην ένδειξη «Ο παραλαβών – βεβαιών», φέρει δε και τη σφραγίδα του Δήμου Χερσονήσου και αναφέρονται σε αυτό τα επτά επιμέρους επίδικα έργα [βλ. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ και Ζ΄], καθώς και οι επιμέρους  εργασίες καθενός έργου.

3.- Για το επίδικο έργο υπό στοιχείο Α, ήτοι το έργο: «Διαμόρφωση δαπέδων σκηνών κατασκήνωσης»  ο αιτών έχει προσκομίσει

α. Την από 07-08-2017 τεχνική έκθεση του Δήμου Χερσονήσου..

β. Την από 20-09-2017 οικονομική προσφορά του αιτούντος.

γ. Το απόσπασμα εκ του αριθμ. 34/09-10-2017 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου, στο οποίο περιλαμβάνεται η αριθμ. 505/2017 απόφασή της, με την οποία ανατέθηκε στον αιτούντα η εκτέλεση του εν λόγω έργου και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση και

δ. Η αριθμ. πρωτ. 14.929/01-12-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης [ΑΔΑ: Ω0ΣΦΟΡ1Θ-ΟΒΙ)], με την οποία ακυρώθηκε η ως άνω απόφαση της Ο.Ε. περί απευθείας ανάθεσης.

4.- Για το επίδικο έργο υπό στοιχείο Δ, ήτοι το έργο: «Διαμόρφωση χώρου δημοτικού ακινήτου υφιστάμενου περιφερειακού ιατρείου Λ. Χερσονήσου»  ο αιτών έχει προσκομίσει

α. Την από 22-08-2017 τεχνική έκθεση του Δήμου Χερσονήσου.

β. Την από 19-09-2017 οικονομική προσφορά του αιτούντος.

γ. Το απόσπασμα εκ του αριθμ. 34/09-10-2017 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου, στο οποίο περιλαμβάνεται η αριθμ. 506/2017 απόφασή της, με την οποία ανατέθηκε στον αιτούντα η εκτέλεση του εν λόγω έργου και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση και

δ. Η αριθμ. πρωτ. 15.436/01-12-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης [ΑΔΑ: 715ΤΟΡ1Θ-5Γ7], με την οποία ακυρώθηκε η ως άνω απόφαση της Ο.Ε. περί απευθείας ανάθεσης.

Από τα παραπάνω έγγραφα προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α΄. Για το επίδικο έργο με τίτλο «Διαμόρφωση δαπέδων σκηνών κατασκήνωσης», με την αριθμ. 505/2017 απόφασή της Ο.Ε. ανετέθη απευθείας στον αιτούντα η εκτέλεση του εν λόγω έργου σύμφωνα με την από 07-08-2017 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΧ. Η εν λόγω απόφαση της      Ο.Ε. ακυρώθηκε από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την αριθμ. πρωτ. 14929/1-12-2017 απόφασή του (ΑΔΑ: Ω0ΣΦΟΡ1Θ-ΟΒΙ) επειδή έκρινε ότι δεν ήταν νόμιμη η απευθείας ανάθεση.

Για το εν λόγω έργο ο αιτών εξέδωσε το αριθμ. 189/02-04-2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 5.342,95 € πλέον ΦΠΑ 24% 1.282,30 €, ήτοι συνολικής αξίας 6.625,22 €.

Β΄. Για τις επίδικες εργασίες συντήρησης χώρων εντός της κατασκήνωσης, αξίας κατ’ αποκοπήν 5800 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ο αιτών εξέδωσε το αριθμ. 190/02-04-2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 5.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 1392,00 €, ήτοι συνολικής αξίας 7.192,00 €.

Γ΄. Για τις επίδικες εργασίες διαμόρφωσης διαδρόμων & επίστρωσης σκυροδέματος εντός και εκτός των χώρων  του κοιμητηρίου στο Πισκοπιανό, αξίας κατ’ αποκοπήν 3700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ο αιτών εξέδωσε το αριθμ. 192/03-04-2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 3.700,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 888,00 €, ήτοι συνολικής αξίας 4.588,00 €.

Δ΄. Για το επίδικο έργο με τίτλο «Διαμόρφωση Χώρου Δημοτικού Ακινήτου Υφισταμένου Περιφερειακού Ιατρείου Λιμένα Χερσονήσου» με την αριθμ. 506/2017 απόφαση της Ο.Ε. ανετέθη απευθείας στον αιτούντα η εκτέλεση του εν λόγω έργου σύμφωνα με την από 22-08-2017 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΧ.  Η εν λόγω απόφαση της     Ο.Ε. ακυρώθηκε από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την αριθμ. πρωτ. 15.436/01-12-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης [ΑΔΑ: 715ΤΟΡ1Θ-5Γ7], επειδή έκρινε ότι δεν ήταν νόμιμη η απευθείας ανάθεση.

Για το εν λόγω έργο ο αιτών εξέδωσε το αριθμ. 191/02-04-2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 7.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 1680,00 €, ήτοι συνολικής αξίας 8.680,00 €,

Ε΄. Για τις επίδικες εργασίες τοποθέτησης συρματοκιβωτίων για προστασία και αποκατάσταση του χώρου στο Λιμένα Χερσονήσου σε τρία σημεία, διαμόρφωσης διαδρόμων και επίστρωσης σκυροδέματος εντός και εκτός των χώρων  του κοιμητηρίου στο Πισκοπιανό, αξίας κατ’ αποκοπήν 19.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ο αιτών εξέδωσε το αριθ. 193/03-04-2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 19.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 4.752,00 €, ήτοι συνολικής αξίας 24.552,00 €.

Στ΄. Για τις επίδικες εργασίες διαμόρφωσης χώρου εντός του δημοτικού καταστήματος δήμου Χερσονήσου με WC ΑΜΕΑ, αξίας κατ’ αποκοπήν 5.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ο αιτών εξέδωσε το αριθ. 194/03-04-2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 5.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 1248,00 €, ήτοι συνολικής αξίας 6.448,00 €.

και Ζ. Για τις επίδικες εργασίες εντός του κτιρίου ΙΕΚ, αξίας κατ’ αποκοπήν 3.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ο αιτών εξέδωσε το αριθμ. 195/04-04-2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 3.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 840,00 €, ήτοι συνολικής αξίας 4.340,00 €.

Με την από 15-01-2018 πρωτότυπη βεβαίωση με θέμα «Βεβαίωση καλής εκτέλεσης και παραλαβής των εκτελεσμένων εργασιών στο δήμο Χερσονήσου όπως περιγράφονται παρακάτω», η οποία είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα εργολήπτη – μηχανικό καθώς και από Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χερσονήσου κ. Μεραμβελιωτάκη Γεώργιο στην ένδειξη «Ο παραλαβών – βεβαιών», φέρει δε και τη σφραγίδα του Δήμου Χερσονήσου και αναφέρονται σε αυτήν τα επτά επιμέρους επίδικα έργα [βλ. παραπάνω Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ και Ζ΄], καθώς και οι επιμέρους  εργασίες καθενός έργου, βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και το ύψος του οφειλομένου ποσού για έκαστο εξ΄ αυτών.

Σημειώνεται ότι, μετά την επίδοση της ως άνω διαταγής πληρωμής, απευθύνθηκα στο Αντιδήμαρχο Χερσονήσου κ. Γεώργιο Μεραμβελιωτάκη, ο οποίος επιβεβαίωσε την καλή εκτέλεση των επίδικων εργασιών από τον αιτούντα και την παραλαβή τους από τον ίδιο ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών”.

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί