626All Day

Δήμος Μαλεβιζίου: Παράνομοι διαγωνισμοί, με "κρυφά" έργα!- Ακύρωση των διαδικασιών από την Αποκεντρωμένη (έγγραφα)

Στην ακύρωση σειράς διαγωνισμών του δήμου Μαλεβιζίου, προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς εντόπισε σαφείς παρανομίες! Σε μια περίπτωση, μάλιστα, άλλος διαγωνισμός προκηρύχτηκε και άλλος προχώρησε στη συνέχεια!

Σε μια ακόμα περίπτωση ¨καλύφθηκε" έργο του 2012 με διαδικασία που έγινε μόλις το 2018!

Ενώ σε άλλο διαγωνισμό, δεν τηρήθηκε η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών.

Μάλιστα αυτές οι περιπτώσεις είναι μόνο οι πρόσφατες, των τελευταίων εβδομάδων, ενώ ανάλογα φαινόμενα υπάρχουν στον ίδιο δήμο αλλά και σε άλλους δήμους της Κρήτης και αποδεικνύουν την προχειρότητα (μη σκόπιμη ή σκόπιμη...) με την οποία εκτελούνται δημοτικά έργα με χρήμα των δημοτών...

Στην πρώτη περίπτωση, ακυρώνουμε η με αριθμό 200/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου, αναφορικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση
πλατείας πρώην Δημοτικού καταστήματος Κρουσώνα», με προϋπολογισμό περίπου 400.000 ευρώ. Μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού, άλλαξαν τα τεύχη δημοπράτησης, και στην ουσία το αντικείμενο του έργου, και προστέθηκαν σε αυτό παρεμβάσεις όχι στην πλατεία, αλλά στο νεκροταφείο!

"Με την ως άνω, εκ των υστέρων, τροποποίηση των συμβατικών τευχών δημοπράτησης επιχειρείται η εκτέλεση ενός διακριτού έργου (ενίσχυση περιμετρικών τοιχείων του νέου κοιμητηρίου), το οποίο ουδεμία σχέση έχει με το έργο της διαμόρφωσης της πλατείας του πρώην Δημοτικού καταστήματος Κρουσώνα", αναφέρεται στην ακυρωτική απόφαση.

 

Έργο του 2012 εγκρίνεται τώρα!

Το 2012 ο δήμος Μαλεβιζίου ανέθεσε απευθείας στη ΔΕΗ την εκτέλεση του έργου «Παραλλαγή δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. στη Δ.Κ. Κρουσώνα, στη θέση Περδικιανά», χωρίς όμως να ληφθεί καμιά νόμιμη απόφαση! Το έργο ήταν στον "αέρα" και 6 χρόνια μετά, το 2018, η Οικονομική Επιτροπή πήρε απόφαση για την... ανάθεση και την εκτέλεσή του, που φυσικά είναι παράνομη!

Στην ακυρωτική της Αποκεντρωμένης αναφέρονται:

"Δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η εκ των υστέρων έγκριση για την εκτέλεση
δημοσίου έργου. Για να εκτελεστεί ένα δημόσιο έργο θα πρέπει: α) να είναι εγγεγραμμένο
στο τεχνικό πρόγραμμα και στο προϋπολογισμό του συγκεκριμένου οικονομικού έτους,
β) να έχει εγκριθεί η εκτέλεση του από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, γ)να έχει συνταχθεί
τεχνική έκθεση – περιγραφή του προς εκπόνηση έργου (προμελέτη ΔΕΗ) και δ) να έχει
ληφθεί απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τη διάθεση της πίστωσης. Η
προβλεπόμενη ως άνω διαδικασία δεν τηρήθηκε πριν την εκτέλεση του έργου το έτος 2012
και δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων"

Ένας διαγωνισμός με παράτυπη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών

Πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού
διαγωνισµού για την προµήθεια δαπέδου τύπου Quick και µπασκετών για το ∆ηµοτικό Σχολείο Κορφών, απόφαση η οποία επίσης ακυρώθηκε καθώς, όπως αναφέρει η Αποκεντρωμένη,
"όπως προκύπτει από το εν λόγω πρακτικό, δεν τηρήθηκε η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών".

"Εν προκειµένω, όπως αναφέρεται στο ανωτέρω πρακτικό διαγωνισµού της 28ης-12-2017, µετά την
παραλαβή των δικαιολογητικών συµµετοχής, αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές και
διαµορφώθηκε ο πίνακας κατά σειρά µειοδοσίας. Ακολούθως και µε βάση τον εν λόγω πίνακα, η επιτροπή
του διαγωνισµού επιβεβαίωσε την ορθή συµπλήρωση των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των
οικονοµικών φορέων, αλλά απέρριψε τις προσφορές δύο εξ αυτών. Η µεν πρώτη απορρίφθηκε µε την
αιτιολογία ότι δεν περιείχε φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. Η δε δεύτερη, απορρίφθηκε επειδή δεν
πληρούσε τις προβλεπόµενες τεχνικές προδιαγραφές, αφού όµως είχε προηγηθεί η αποσφράγιση και
µονογραφή της οικονοµικής της προσφοράς, όπως προκύπτει από το φάκελο των δικαιολογητικών των
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, ο οποίος συνοδεύει την ανωτέρω απόφαση.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι η εν λόγω διαδικασία πάσχει νοµιµότητας, κρίνουµε την
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που την εγκρίνει, µη νόµιµη".